Nej, EU af­pres­ser græker­ne

BT - - DEBAT - NI­KO­LAJ VIL­LUM­SEN ( EL)

Uden­rigs­ord­fø­rer

nu græker­ne for at få dem til at ac­cep­te­re en for­fejl­et spa­repo­li­tik, som har ført lan­det ud i en dyb kri­se. Den spa­repo­li­tik har den græ­ske be­folk­ning fra­valgt ved at væl­ge Sy­riza- re­ge­rin­gen. Men det ul­ti­ma­tum, som EU har lagt på bor­det, vil be­ty­de en fort­sæt­tel­se af spa­repo­li­tik­ken, og at det er de fat­tig­ste pen­sio­ni­ster i det græ­ske sam­fund, der kom­mer til at be­ta­le reg­nin­gen for kri­sen. Så et ja til aft alen kom­mer ik­ke til at lø­se Græken­lands pro­b­le-

EU AF­PRES­SER LI­GE

mer. Tvær­ti­mod får det Græken­land end­nu dy­be­re ned i gæld og re­ces­sion. Det er af­gø­ren­de, at den græ­ske øko­no­mi kom­mer til at vok­se. Men det har spa­repo­li­tik­ken de se­ne­ste år for­hin­dret. Der­for støt­ter jeg græker­nes ret til de­mo­kra­ti og er der­for ta­get til At­hen for at an­be­fa­le et nej ved fol­ke­af­stem­nin­gen.

der skal skæ­res mas­sivt i pen­sio­nen i en si­tu­a­tion, hvor halv­de­len af de græ­ske pen­sio­ni­ster be­fi nder sig un­der fat­tig­doms­græn­sen. I mod­sæt­ning til det har den græ­ske re­ge­ring fo­re­slå­et at

EU KRÆ­VER, AT

skaff e pen­ge­ne til at få over­skud på stats­bud­get­tet ved at sæt­te sel­skabs­skat­ten op. Det har EU af­vist, og det vi­ser, at kon­fl ik­ten er po­li­tisk, ik­ke øko­no­misk.

me­get langt fra det bil­le­de, den po­li­ti­ske eli­te i Bruxel­les for­sø­ger at teg­ne af Græken­land, og vir­ke­lig­he­den her på ga­den i At­hen. Man­ge græke­re har ik­ke råd til den mest nød­ven­di­ge me­di­cin, og fi re ud af ti børn le­ver i fat­tig­dom. Vi har at gø­re med en hu­ma­ni­tær ka­ta­stro­fe. Men EU til­la­der ik­ke den græ­ske re­ge­ring at afh jæl­pe den.

DER ER DESVÆR­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.