Kom­mu­ner­ne skal spa­re pen­ge, me­ner re­ge­rin­gen. Er det en god idé?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 00.39 ÆL­DRE BE­TA­LER PRI­SEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.36 HYLE­KOR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 05.25 SKAM JER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.43

Ja,

der kan godt spa­res på ad­mi­ni­stra­tion og ve­je

Nej,

det er en mas­sa­kre på

vel­fær­den

4.041 stem­mer på bt. dk

IK­KE MAS­SA­KRE

Tho­mas Ege­bak

Helt ær­ligt, én pct. er ik­ke en mas­sa­kre el­ler at stjæ­le brø­d­et ud af mun­den på folk. Er det vir­ke­lig for me­get at for­lan­ge, at kom­mu­ner­ne er ba­re mini­malt eff ek­ti­ve?

Anja Ire­ne Vi­borg Lar­sen

Vi, der har ar­bej­det in­den for æl­dreplej­en, ved, hvor hårdt og uret­fær­digt det er, når de be­gyn­der at skæ­re i pen­ge­ne. Og det er ik­ke ba­re de æl­dre, det går ud over. Det er og­så børn og un­ge.

Tor­ben Z. Ras­mus­sen

Så er he­le hyle­ko­ret af de sæd­van­li­ge men­ne­sker på over­før­sels­ind­kom­ster på ba­nen med de­res kræ­ve­men­ta­li­tet. Det er da gan­ske fi nt, at re­ge­rin­gen vil spa­re på de alt for man­ge » kol­de « hæn­der i ver­dens dy­re­ste off ent­li­ge sek­tor og i ste­det bru­ge pen­ge­ne på ægte vel­færds­om­rå­der.

Char­lot­te Hen­rik­sen Ni­el­sen

Man må ik­ke hå­be, at I bli­ver så dår­li­ge, at I ik­ke kan ar­bej­de fuld­tid. Jeg er fl eksjob­ber og kan kun ar­bej­de 15 ti­mer om ugen. Og først nu har jeg lært at ac­cep­te­re, at jeg ik­ke kan ar­bej­de me­re. Det hjæl­per be­stemt ik­ke, at sy­nes, det er i or­den at spa­re på fl eksjob og før­tids­pen­sion. Føj, skam jer. At kal­de os for sam­funds­nas­se­re. Det har I ik­ke ret til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.