GLO­HED STAR

Tem­pe­ra­tu­rer­ne når re­kord­høj­der i dag og i mor­gen, hvor dan­ske­re kø­rer sy­d­over på som­mer­fe­rie

BT - - DEBAT - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

SOL OG TRO­PE­NAT

Ik­ke ba­re hed – men glo­hed.

Så­dan bli­ver da­gen i dag, hvor man­ge dan­ske­re kan glæ­de sig over den før­ste fe­ri­e­dag.

I au­gust 1976 nå­e­de tem­pe­ra­tu­ren re­kord­hø­je 36,4 gra­der i Holste­bro, og ter­mome­te­ret kom­mer til at nær­me sig de sam­me høj­der i den­ne we­e­kend.

» Var­me­re­kor­den bli­ver ik­ke slå­et, men vi kom­mer tæt på. Vi vil kom­me op på de der 32- 33 gra­der, sær­ligt i de syd­li­ge eg­ne, for ek­sem­pel på Lol­land og i Søn­derjyl­land. Så i de om­rå­der vil der ik­ke væ­re langt til de 36 gra­der, « si­ger Frank Ni­el­sen, me­te­o­r­o­log ved DMI.

Årets før­ste tro­pe­nat

We­e­ken­den bli­ver og­så den før­ste gang i år, hvor vi kan op­le­ve en så­kaldt tro­pe­nat, som ka­rak­te­ri­se­res ved, at tem­pe­ra­tu­ren ik­ke når ned un­der 20 gra­der.

Den var­me nat vil sand­syn­lig­vis ind­fin­de sig den kom­men­de nat, hvor vej­ret og­så går fra at væ­re varmt til at væ­re » lum­mer­varmt « .

» Nat­ten mel­lem lør­dag og søn­dag kan vi i de syd­ve­st­li­ge de­le af lan­det op­le­ve en tro­pe­nat, da der her vil væ­re kom­met fle­re sky­er til, som hol­der på var­men. Så den nat kan det godt kni­be med at få tem­pe­ra­tu- ren ned un­der de 20 gra­der, « for­tæl­ler me­te­o­r­o­lo­gen.

Før­ste fe­ri­e­dag – i bi­len

Men for man­ge dan­ske­re bli­ver det ik­ke til en dag på stran­den el­ler en tur på lig­ge­sto­len hjem­me på ter­ras­sen. I ste­det bli­ver det til en sve­den­de dag i bi­len.

For tu­sind­vis af dan­ske­re be­gyn­der som­mer­fe­ri­en i dag, og de sæt­ter sig ind i bi­len med kurs syd­på. Det gi­ver ek­stra pres på det nordty­ske mo­tor­vejs­net, hvor de dan­ske fe­ri­e­bi­li­ster får sel­skab af sven­ske­re og nord­mænd.

Hvis du er en af de dan­ske­re, der kø­rer på fe­rie gen­nem Nordtys­kland i dag el­ler i mor­gen, så skal du væb­ne dig med tå­l­mo­dig­hed – og mas­ser af væ­ske. Så­dan ly­der rå­det fra Falck og FDM, der ad­va­rer de dan­ske fe­rie- bi­li­ster mod bil­kø­er og he­debøl­ge.

Li­ge syd for den dansk- ty­ske græn­se når tem­pe­ra­tu­ren nem­lig end­nu vil­de­re høj­der. DMIs prog­no­ser lover op mod 35 gra­der ved Ham­borg lør­dag, og læn­ge­re syd­på i Tys­kland kan ter­mome­te­ret fle­re ste­der sni­ge sig op i nær­he­den af de 40 gra­der. Var­men er så mas­siv, at as­fal­ten på fle­re ty­ske ve­je smel­te­de i går.

En steg­hed bil øger des­u­den ri­si­ko­en for he­deslag, og der­for skal fe­rie- bi­li­ster­ne væ­re ek­stra op­mærk­som­me på væ­ske­ba­lan­cen.

» Når krop­pen skal kø­le ned, så sve­der vi, og det kan kun kla­res med væ­ske. Der­for skal man sør­ge for at ha­ve vand nok med, in­den fa­mi­li­en sæt­ter sig ind i bi­len og kø­rer syd­på, « si­ger Tor­ben Bast­holm, af­de­lings­le­der for kor­pslæ­ge­en­he­den i Falck.

» Man bli­ver me­re tørstig af so­da­vand, for­di det har mas­ser af suk­ker, så det er umid­del­bart ik­ke den bed­ste løs­ning. Det bed­ste råd er vand. Og spis frugt – det er sun­de­re end slik, og der er me­get væ­ske i. Det er næ­sten li­ge me­get hvil­ken ty­pe frugt, spis det man kan li­de og få lok­ket ned i bør­ne­ne. Og det er hel­ler ik­ke en dum idé at spi­se is – det køler krop­pen ned, og de fle­ste er jo vil­de med is, « si­ger Tor­ben Bast­holm.

Fre­de­rik Val­min fra FDM har sam­me op­for­dring.

» Sørg for at ha­ve mas­ser af væ­ske med, og har man mu­lig­hed for at sæt­te skyg­ge­pa­ne­ler på vin­du­er­ne, så skal man gø­re det. I hvert fald hos bør­ne­ne, « si­ger han.

Vej­ar­bej­de ved Ham­borg

Ud over ud­sig­ten til sved og væ­ske­man­gel skal bi­li­ster­ne og­så væ­re op­mærk­som­me på bil­kø­er, der kan gø­re den før­ste fe­ri­e­dag til et sandt ma­re­ridt.

Ved Ham­borg er der gang i fle­re vej­ar­bej­der og en bro­ud­vi­del­se, og det kul­mi­ne­rer net­op i den­ne we­e­kend, hvor en kor­te­re stræk­ning på mo­tor­vej A7 ved Ham­borg bli­ver mid­ler­ti­digt luk­ket mel­lem fre­dag af­ten og mandag mor­gen klok­ken 05.

Der­for op­for­drer FDM bi­li­ster­ne til at fin­de al­ter­na­ti­ve ru­ter rundt om Ham­borg.

LØR­DAG 4. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.