KØ, KØ OG AT­TER KØ

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk Kil­de: FDM GRA­FIK

AL­TER­NA­TI­VE RU­TER

Hvis du skal kø­re syd­på ad mo­tor­vej A7 mel­lem Flens­borg og Ham­borg i we­e­ken­den, kan du godt for­be­re­de dig på at fin­de en al­ter­na­tiv ru­te rundt om den nordty­ske han­sestad.

På stræk­nin­gen fra Bor­des­holm ned til af­kørs­len ved Ham­borgS­ch­nel­sen gen­nem­går mo­tor­vej A7 i øje­blik­ket fi­re stør­re vej­ar­bej­der, der i pe­ri­o­der med spids­be­last­ning kan gi­ve ek­stra lange kø­er. Sam­ti­dig vil A7 mel­lem til­kør­sel Ham­borgS­ch­nel­sen og mo­tor­vejs­kryds Ham­borg- Nordwest væ­re to­talt spær­ret i beg­ge ret­nin­ger henover we­e­ken­den.

» Fra fre­dag af­ten klok­ken 22 og frem til mandag mor­gen klok­ken fem er der to­talt spær­ret for tra­fik li­ge umid­del­bart syd for af­kørs­len Ham­borg- Sch­nel­sen, der fø­rer mod Ham­borg Luft­havn. Skal man af­sted syd­på med fly fra luft­hav­nen, kan

Ham­borg man alt­så godt kø­re ad A7, men de, der skal læn­ge­re syd­på, er nødt til at fin­de al­ter­na­ti­ve ru­ter, « for­tæl­ler Fre­de­rik Val­min, fe­rie­kon­su­lent hos FDM.

Skal man til luft­hav­nen i Ham­borg, skal man på­reg­ne mini­mum tre ti­mers ek­stra kø­re­tid, ad­va­rer han.

Nat­ten er bedst

» Kan man ud­sky­de af­rej­sen til om af­te­nen el­ler nat­ten, så er det en for­del. El­lers skal man væb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed, « si­ger Fre­de­rik Val­min.

Vej­di­rek­to­ra­tet kun­ne al­le­re­de fre­dag mel­de om tæt fe­ri­e­tra­fik på E45, og den ty­ske pen­dant til FDM – ADAC – be­ret­te­de om ki­lo­me­ter­lan­ge bil­kø­er på A7, som be­gynd­te ved Ne­umün­ster nord for Ham­borg.

Vil man und­gå de lange bil­kø­er på de nordty­ske mo­tor­ve­je, så for­ven­ter ADAC, at be­last­nin­gen på mo­tor­vejs­net­tet i Sch­leswig- Holste­in top­per lør­dag mel­lem klok­ken 11 og 18 og søn­dag mel­lem klok­ken 14 og 20.

Ki­el

På tysk hed­der det ’ Stau’. Man læ­rer det hen ad vej­en. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.