Ad­vo­kat er­ken­der svin­del med døds­bo­er

BT - - NYHEDER - Jakob Chor BNB

SVIN­DEL

Fle­re års mil­li­ons­vin­del med døds­bo­er blev fre­dag for me­get for en fynsk ad­vo­kat, der gik til be­ken­del­se over for po­li­ti­et.

Den 56- åri­ge ad­vo­kat for­kla­re­de bå­de til po­li­ti­et og un­der et grund­lovs­for­hør i Oden­se, at han hav­de be­gå­et svin­del for mel­lem fi­re og seks mio. kr. med så­kald­te kli­ent­kon­to­mid­ler. Ho­ved­par­ten af pen­ge­ne er ta­get fra kon­ti for døds­bo­er.

Når man er ad­vo­kat, der sty­rer døds­bo­er, får man ty­pisk al­le bo­er­ne ind på en sær­skilt kon­to, for­kla­rer an­kla­ger ved Fyns Po­li­ti Do­ris Jen­sen.

» Der kan væ­re store pen­ge­be­hold­nin­ger, som ty­pisk er hos ad­vo­ka­ten, in­den de de­les blandt ar­vin­ger­ne. I det­te til­fæl­de har han haft pen­ge­ne på en sær­skilt kon­to, og så har han over­ført dem til en an­den kon­to og ef­ter­føl­gen­de hæ­vet dem i kon­tan­ter, « si­ger hun.

Brugt på ka­si­no

Pen­ge­ne fra døds­bo­er­ne skul­le gå til at dæk­ke et un­der­skud i en skran­ten­de ad­vo­kat­for­ret­ning. Der­u­d­over er de ble­vet brugt på ka­si­no, for­kla­rer Do­ris Jen­sen.

» Han har hå­bet, at han kun­ne vin­de pen­ge­ne ind igen og dæk­ke det, han hav­de ta­get, « si­ger an­kla­ge­ren.

Ad­vo­ka­ten blev frem­stil­let i et grund­lovs­for­hør fre­dag, hvor ankla­ge­myn­dig­he­den kræ­ve­de ham fængs­let, men det af­vi­ste ret­ten med hen­vis­ning til, at man­den hav­de meldt sig selv. Der­for men­te ret­ten ik­ke, at det var nød­ven­digt at fængs­le ham in­den en rets­sag.

An­kla­ge­ren op­ly­ser, at der kan gi­ves læn­ge­re­va­ren­de fængsels­straf­fe i så­dan­ne sa­ger.

En fynsk ad­vo­kat hen­vend­te sig i går til po­li­ti­et og er­kend­te at ha­ve svind­let med døds­bo­er for mil­li­o­ner. En del af pen­ge­ne er blandt an­det gå­et til ka­si­no- be­søg. Ar­kiv­fo­to Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.