Ry­a­nair klar til at slå igen

BT - - NYHEDER - Mik­kel Da­ni­el­sen BNB

FAG­LIG KAMP

Ry­a­nair- di­rek­tør Mi­cha­el O’Leary var ty­de­ligt ir­ri­te­ret, da han på et pres­se­mø­de i København for­tal­te, at lav­pris­sel­ska­bet luk­ker sin ba­se i Kø­ben­havns Luft­havn og flyt­ter den til Kau­nas i Li­tau­en.

Sam­ti­dig gjor­de han det klart, at det snart vil væ­re helt slut med Ry­a­nair­ba­ser i Dan­mark.

Fag­be­væ­gel­sen har tru­et med at blo­ke­re lav­pris­sel­ska­bets fly ud af København og Bil­lund som kon­se­kvens af, at Ry­a­nair ik­ke vil un­der­skri­ve dansk overenskomst.

Bli­ver Ry­a­nairs fly blo­ke­ret, kan det en­de med, at O’Leary og­så luk­ker ba­sen i Bil­lund.

» Så må vi luk­ke Bil­lund, selv­om vi ik­ke øn­sker det. København er langt vig­ti­ge­re for os end Bil­lund, selv­om vi el­sker Bil­lund højt. Jeg har selv væ­ret i Le­go­land, « sag­de han på pres­se­mø­det.

Selv­om Ry­a­nair har luk­ket sin ba­se i København, kan fly­sel­ska­bet sta­dig fly­ve ind og ud af luft­hav­nen. Det sam­me vil gø­re sig gæl­den­de, hvis O’Leary gør al­vor af trus­len og luk­ker ba­sen i Bil­lund. Re­sul­ta­tet vil dog for­ment­lig væ­re fær­re ar­bejds­plad­ser.

Ry­a­nairs di­rek­tør Mi­cha­el O’Leary er klar til at slås vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.