Po­li­ti­et slår til mod ga­de­prosti­tu­e­re­de

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jen­sen BNB

PROSTI­TU­TION

Ga­de­prosti­tu­tion er iføl­ge po­li­ti­et et vok­sen­de pro­blem på Vester­bro i København, hvor be­bo­e­re og gæ­ster i sti­gen­de grad bli­ver ge­ne­ret af kvin­der, der til­by­der seksu­el­le ydel­ser.

Der­for gen­nem­før­te Kø­ben­havns Po­li­ti nat­ten til i går en ak­tion ret­tet mod uden­land­ske ga­de­prosti­tu­e­re­de, og det re­sul­te­re­de i tre an­hol­del­ser. Der er ta­le om to kvin­der fra Ni­ge­ria på hhv. 32 og 35 år, samt en kvin­de fra Peru på 32 år, der al­le tre har op­hold­stil­la­del­se i et an­det EU- land. Kvin­der­ne skal nu af­hø­res af Cen­ter Mod Men­ne­ske­han­del for at få vur­de­ret, om de er of­re for men­ne­ske­han­del, hvor­ef­ter det vil bli­ve be­slut­tet, om de skal ud­vi­ses.

De ga­de­prosti­tu­e­re­des ad­færd på Vester­bro i København er et sti­gen­de pro­blem for be­bo­e­re og turi­ster, me­ner po­li­ti­et.

Ar­kiv­fo­to: Lars Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.