Lau­ra får lov til at dø

24- årig kvin­de får som den før­ste i Bel­gi­en lov til ta­ge sit eget liv på grund af psy­kisk syg­dom

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

AK­TIV DØDS­HJÆLP

Ak­tiv døds­hjælp er nor­malt for­be­holdt dø­de­ligt sy­ge men­ne­sker, der le­ver med så store smer­ter, at de ik­ke kan hol­de li­vet ud. Men i Bel­gi­en har læ­ger nu gi­vet til­la­del­se til, at en ung og fy­sisk rask kvin­de kan få hjælp til at ta­ge sit eget liv.

En ano­nym 24- årig kvin­de, som blot bli­ver kaldt ’ Lau­ra’, har si­den sin tid­li­ge barn­dom haft selv­mord­s­tan­ker. Og hun har da hel­ler ik­ke haft en nem start på li­vet. Hen­des for­æl­dre hav­de ik­ke plan­lagt at få et barn, og hen­des far hav­de et al­ko­hol­pro­blem. Der­for vok­se­de hun op hos si­ne bedste­for­æl­dre, som iføl­ge den bel­gi­ske avis De Mor­gen gav hen­de ’ sik­ker­hed, fred og struk­tur’.

Men selv en bed­re op­vækst hos bedste­for­æl­dre­ne var ik­ke nok for ’ Lau­ra’, der har lidt af psy­ki­ske pro­ble­mer si­den hun var 21 år gam­mel.

’ Lau­ra’ for­tæl­ler til De Mor­gen, at hen­des op­vækst ik­ke har gjort no­gen for­skel.

» Selv om min barn­dom uden tvivl bi­drog til mi­ne li­del­ser, så er jeg over­be­vist om, at jeg vil­le ha­ve haft øn­sket om at dø, hvis jeg var vok­set op i en ro­lig og sta­bil fa­mi­lie. «

» Li­vet er ik­ke no­get for mig, « si­ger hun til avi­sen.

Næ­sten 2.000 om året

Så når ’ Lau­ra’ får op­fyldt sit øn­ske om at dø med hjælp fra et hold læ­ger, bli­ver hun en af næ­sten 2.000 bel­gi­e­re, der får ak­tiv døds­hjælp.

Si­den 2002 har bel­gi­e­re haft mu­lig­hed for at få gjort en en­de på et liv med syg­dom og smer­ter. Det har over 1.800 per­so­ner gjort i 2013 – langt de fle­ste sy­ge men­ne­sker med ter­mi­na­ler­klæ­rin­ger. Sam­me år fik og­så dø­de­ligt sy­ge børn mu­lig­hed for at få ak­tiv døds­hjælp, så læn­ge de for­står, hvad der fo­re­går, og så læn­ge de­res for­æl­dre er ind­for­stå­e­de med be­slut­nin­gen.

Men psy­kisk sy­ge per­so­ner, der får ak­tiv døds­hjælp, er sta­dig for­holds­vis sjæld­ne. Blot 67 per­so­ner med psy­ki­ske li­del­ser fik i 2013 til­la­del­se af de bel­gi­ske myn­dig­he­der til at af­slut­te de­res liv.

For den 24- åri­ge ’ Lau­ra’, har der al­drig væ­ret tvivl om, at hun skul­le dø.

» Dø­den fø­les ik­ke som et valg. Hvis jeg hav­de et valg, vil­le jeg væl­ge et ud­hol­de­ligt liv, men jeg har for­søgt alt uden suc­ces. Jeg har al­tid

LØR­DAG 4. JULI 2015 haft selv­mord­s­tan­ker, og jeg har og­så for­søgt selv­mord nog­le få gan­ge. Men så er der no­gen, der har brug for mig, og jeg vil ik­ke såre no­gen. Det har al­tid stop­pet mig, « for­tæl­ler hun til De Mor­gen, der skri­ver, at ’ Lau­ra’ ef­ter pla­nen for­la­der jor­den med læ­ger­nes hjælp den­ne som­mer.

For­budt i Dan­mark

Bel­gi­en er et af blot fi­re lan­de i ver­den, der til­la­der ak­tiv døds­hjælp, mens fi­re lan­de og en hånd­fuld ame­ri­kan­ske sta­ter har gi­vet til­la­del­se til, at læ­ger el­ler an­dre kan hjæl­pe dø­de­ligt sy­ge med at be­gå selv­mord.

I Dan­mark er beg­ge de­le ulov­ligt. Til gen­gæld må dan­ske læ­ger ger­ne gi­ve smerte­lin­dren­de me­di­cin, selv om det kan be­ty­de, at pa­tien­ten dør hur­ti­ge­re end uden den smer­testil­len­de me­di­cin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.