Rer Ree mod - be­hand­ling

Nd kan li­ge så godt væl­ge at bli­ve ope­re­ret med det sam­me, for andling ku­re­rer ham ik­ke, me­ner Blæ­re­kræft­for­e­nin­gen

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 4. JULI 2015 det nu fra Blæ­re­kræft­for­e­nin­gen, der rå­d­gi­ver pa­tien­ter og de­res på­rø­ren­de, som er ble­vet ramt af den fryg­te­li­ge syg­dom.

Her er hold­nin­gen, at Cal­met­te- skyl­nin­ger­ne kun hol­der kræf­ten ne­de, men al­drig får ud­ryd­det syg­dom­men helt.

» Vi vil så ger­ne hjæl­pe man­den på vej, så han kan se ly­set for en­den af tun­ne­len, men vo­res er­fa­ring er, at de her skyl­nin­ger ik­ke hjæl­per en hujen­de fis, « si­ger Ma­ri- an­ne Wid­strup, der ta­ler på veg­ne af Blæ­re­kræft­for­e­nin­gen, hvor hun er be­sty­rel­ses­med­lem.

» Karsten Ree står li­ge nu midt i et sandt hel­ve­de. Han slæ­ber rundt på al­le de her in­flu­en­za­symp­to­mer, som er en kendt bi­virk­ning af de Cal­met­te- skyl­nin­ger, som han får, men det bli­ver ik­ke bed­re, skal jeg hil­se at si­ge.

Nu bli­ver han skyl­let i en læn­ge­re pe­ri­o­de, så hol­der han en pau­se, og så går de i gang igen. Men på et tids- punkt gi­ver læ­ger­ne op, for­di de ik­ke kan hol­de blæ­re­kræf­ten ne­de. Og så skal han al­li­ge­vel igen­nem en ope­ra­tion, som han li­ge så godt kun­ne ha­ve få­et fo­re­ta­get med det sam­me, « si­ger hun.

Mænd fryg­ter im­po­tens

Hvis kræf­ten ik­ke har spredt sig til an­dre de­le af krop­pen, kan man bli­ve ku­re­ret for blæ­re­kræft ved at få fjer­net he­le blæ­ren. Men Ma­ri­an­ne Wid­strups er­fa­ring er, at man­ge - ty­pisk mænd - gi­ver skyl­nin­ger­ne en chan­ce, for­di en blæ­re­o­pe­ra­tion be­ty­der, at mæn­de­ne bli­ver impotente.

» Når mænd rin­ger til mig og si­ger, de har få­et blæ­re­kræft, så er det før­ste spørgs­mål som re­gel: Hvad med mit se­xliv? Og der kan vi li­ge så godt væ­re ær­li­ge at si­ge, at se­xli­vet for­svin­der ved en ope­ra­tion. «

» Det er na­tur­lig­vis en kæm­pe ud­for­dring, man skal over som mand, men man skal hu­ske på, at man kan og vil bli­ve hjul­pet bag­ef­ter, « si- ger hun.

Skul­le Karsten Ree på et tids­punkt kom­me overens med den tan­ke, så er der tre for­skel­li­ge ope­ra­tio­ner at væl­ge imel­lem, for­kla­rer Ma­ri­an­ne Wid­strup.

» Nor­malt får man me­get kort tid til at be­slut­te sig. Og så lig­ger man dér, ens ho­ved er ved at eks­plo­de­re med nye in­for­ma­tio­ner, og du kan hver­ken fin­de ud af det ene el­ler an­det. «

» Men alt det er jo no­get, vi ger­ne vil hjæl­pe ham med, så han ik­ke sid­der der og er helt fortviv­let over en mas­se valg, som han ik­ke har en Ki­na- mands chan­ce for at vur­de­re. Vi fin­des, vi er her, og han er hjerte­lig vel­kom­men til at kon­tak­te os, « ly­der op­for­drin­gen fra Ma­ri­an­ne Wid­strup.

Hun har i øv­rigt selv haft kræft i blæ­ren, men blev rask, da hun fik ope­re­ret blæ­ren bort. Hun le­ver i dag fint med en st­o­mipo­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.