’ Tænk på den livs­gla­de Met­te’

200 hør­te præ­stens trø­sten­de ord ved bi­sæt­tel­sen af 24- åri­ge Met­te Ma­rie Tang, der blev knivdræbt af psy­kisk syg

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

DET SID­STE FAR­VEL

Den smuk­ke gam­le Egen Kir­ke på Nor­dals var i går ram­me om bi­sæt­tel­sen af den 24- åri­ge far­ma­ceut­stu­de­ren­de Met­te Ma­rie

Tang, som tirs­dag i sid­ste uge dybt tragisk blev det helt til­fæl­di­ge of­fer for en psy­ko­tisk og stærkt pa­ra­noid gym­na­si­e­læ­rer, der gik amok med en filet­te­rings­k­niv. Det uhyg­ge­li­ge drab ske­te i bag­går­den til ejen­dom­men Kloster­vej 24B i det cen­tra­le Oden­se, hvor de beg­ge bo­e­de. De kend­te på in­gen må­de hin­an­den.

Mens den 48- åri­ge psy­kisk sy­ge ger­nings­mand, som har er­kendt sin fryg­te­li­ge for­bry­del­se, fort­sat sid­der va­re­tægts­fængs­let i sur­ro­gat på en retspsy­ki­a­trisk af­de­ling, sam­le­des 200 fa­mi­lie­med­lem­mer, ven­ner og be­kend­te til den vel­lid­te Met­te Ma­rie Tangs bi­sæt­tel­se for at si­ge et sid­ste far­vel sam­men.

I sin ta­le ved den smukt blom­ster­py­n­te­de hvi­de træki­ste sag­de sog­ne­præst Kit­ty Hov­gaard Jen­sen til Met­te Ma­rie Tangs sør­gen­de ef­ter­lad­te:

Strå­le­de om kap med so­len

» I al sin glans, nu strå­ler so­len. Så­dan sang vi li­ge for et øje­blik si­den. Met­te Ma­rie Tang strå­le­de om kap med so­len. Hun var en glad, ung kvin­de, som hav­de li­vet for­an sig. Fyldt med lys og livs­lyst. Man spør­ger sig selv ef­ter en me­ning i det­te me­nings­lø­se. Og fin­der in­gen svar. Der er in­gen svar. Men I skal glæ­des over, at I har haft Met­te i en ræk­ke dej­li­ge år. Glæ­des over al­le de dej­li­ge min­der, I har. Når I tæn­ker på Met­te, skal I tæn­ke på den livs­gla­de Met­te med hen­des ly­se sind og al hen­des po­si­ti­vi­tet, « sag­de præ­sten.

I ta­len kom hun ind på den vidt­fav­nen­de per­son, den un­ge kvin­de var. Og nævn­te som ek­sem­pel, at Met­te Ma­rie Tang som led i kan­di­dat­stu­di­et i far­ma­ci hav­de spe­ci­a­li­se­ret sig in­den­for stu­di­e­ret­nin­gen kli­nisk far­ma­ci og i den for­bin­del­se la­ve­de spe­ci­a­le­pro­jekt om må­ling af smer­ter hos de­mens­pa­tien­ter på et ple­je­hjem i Søn­der­borg Kom­mu­ne.

» Met­te hav­de vi­et sit liv til at hjæl­pe an­dre. Det si­ger me-

LØR­DAG 4. JULI 2015 get om hen­de og er fan­ta­stisk flot af en ung kvin­de som hen­de at væl­ge at be­skæf­ti­ge sig med et em­ne fra den an­den en­de af li­vets ska­la, « sag­de Kit­ty Hov­gaard Jen­sen.

To små nie­cer

Da del­ta­ger­ne i bi­sæt­tel­sen skul­le ta­ge den en­de­gyl­di­ge af­sked med Met­te Ma­rie Tangs ki­ste ved rust­vog­nen, var det hen­des to små nie­cer, der som de før­ste gik frem og lag­de hver sin rø­de ro­se ind til de­res mo­ster.

Kort for­in­den var ki­sten ble­vet bå­ret af bl. a. den dræb­tes for­lo­ve­de det sid­ste styk­ke fra kir­ke­rum­met og ud i det skar­pe sol­lys til ’ Al­tid frej­dig når du går’.

I sin ta­le ved den smukt blom­ster­py­n­te­de hvi­de træki­ste kom sog­ne­præ­sten ind på det vildt­fav­nen­de men­ne­ske, Met­te Ma­rie Tang var. Fo­to: Son­ny Munk Carlsen og pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.