Psy­ko­tisk gym­na­si­e­læ­rer gik amok

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

TRAGEDIE

Tirs­dag i sid­ste uge blev den 24- åri­ge far­ma­ceut- stu­de­ren­de Met­te Ma­rie Tang dræbt med utal­li­ge kniv­stik, da en dybt psy­ko­tisk og stærkt pa­ra­noid 48årig gym­na­si­e­læ­rer gik amok i bag­går­den til ejen­dom­men Kloster­vej 24B i det in­dre Oden­se.

Helt ud af det blå valg­te han som en plud­se­lig ind­sky­del­se ik­ke ale­ne at slå si­ne in­dre dæ­mo­ner ihjel og for­søg­te at få af­løb for sit in­dre ka­os.

Sy­ge­meldt pga. psy­ko­se

Han slog og­så Met­te Ma­rie Tang ihjel, da han over­faldt hen­de og sid­den­de oven på sit helt til­fæl­digt ud­valg­te og fuld­stæn­dig sa­ge­s­lø­se of­fer på mest be­sti­al­ske vis stak li­vet ud af hen­de med en filet­te­rings­k­niv.

For til sidst at skæ­re hal­sen over på hen­de.

Den 48- åri­ge gym­na­si­e­læ­rer, som gen­nem læn­ge­re tid har væ­ret sy­ge­meldt fra sit job på Nord­fyns Gym­na­si­um pga. sin psy­ko­se, blev da­gen ef­ter det uhyg­ge­li­ge drab frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Oden­se.

Her er­kend­te han dra­bet og for­kla­re­de un­der af­hø­rin­gen, hvor­dan han gen­nem me­get lang tid hav­de følt sig over­vå­get og chi­ka­ne­ret af alt og al­le. Al­le var po­ten­ti­el­le fjen­der, som vil­le ham det ondt, for­kla­re­de han.

Va­re­tægts­fængs­let i sur­ro­gat

Den fø­lel­se blev ulyk­ke­lig­vis Met­te Ma­rie Tangs død, idet den 48- åri­ge mand, der bo­e­de i sam­me ejen­dom som hen­de, til­fæl­dig­vis kig­ge­de ud ad sit vin­due og fik øje på hen­de, da hun kort før mid­dags­tid sid­ste tirs­dag gik gen­nem går­den. Få se­kun­der ef­ter hen­te­de han en filet­te­rings­k­niv i sit køk­ken, løb ned ad trap­pen og gjor­de sig til mor­der.

Han sid­der nu va­re­tægts­fængs­let i sur­ro­gat på en retspsy­ki­a­trisk af­de­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.