Løk­ke- kri­ti­ker uden for dø­ren

Pre­ben Bang Hen­rik­sen for­la­der top­post i Ven­stres grup­pe­le­del­se. Grun­den hol­der han hem­me­lig

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk elth

URO I VEN­STRE

Blæk­ket er knap tørt, eft er Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe mandag kon­sti­tu­e­re­de sig. Al­li­ge­vel måt­te grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de ons­dag ud at fi nde et nyt med­lem til grup­pe­le­del­sen.

Pre­ben Bang Hen­rik­sen valg­te nem­lig – eft er det før­ste mø­de i Ven­stres grup­pe­le­del­se – at træk­ke sig fra po­sten som se­kre­tær.

En top­post i Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe, der tid­li­ge­re var besat af Lars Løk­ke Ras­mus­sens tro­fa­ste støt­te Lars Chri­sti­an Lil­le­holt, der nu er ener­gi-, for­sy­nings- og kli­ma­mi­ni­ster.

Pre­ben Bang Hen­rik­sen valg­te iføl­ge BTs kil­der at gå fri­vil­ligt, men in­gen vil­le si­ge hvor­for.

» Jeg har in­gen kom­men­ta­rer. Vi kom­mer det ik­ke nær­me­re « , si­ger Pre­ben Bang Hen­rik­sen til BT.

Dog skri­ver han selv føl­gen­de op­da­te­ring på Fa­ce­book:

» No­gen sam­men­kæ­der øjensynlig min af­gang som grup­pe­se­kre­tær i Ven­stre med sid­ste års bi­lags­sa­ger. For en god or­dens skyld skal præ­ci­se­res, at be­slut­nin­gen in­tet – ab­so­lut in­tet – har at gø­re med dis­se sa­ger el­ler på no­gen må­de in­vol­ve­rer Ven­stres for­mand « .

Pre­ben Bang Hen­rik­sen har tid­li­ge­re kri­ti­se­ret Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen og har åbent sagt, at han øn­sker Løk­kes af­gang. Hans plads i grup­pe­le­del­sen bli­ver nu besat af Er­ling Bon­ne­sen.

BT har ik­ke kun­net få svar på, hvor­for Pre­ben Bang Hen­rik­sen har valgt at for­la­de po­sten, men iføl­ge grup­pe­for- mand Sø­ren Ga­de var der in­gen dø­re, der smæk­ke­de.

Tro mod sig selv

» Pre­ben er en vig­tig spil­ler, og på et tids­punkt si­ger Pre­ben, at han ik­ke øn­sker at væ­re grup­pe­se­kre­tær. Det er jeg ked af, og det sag­de jeg og­så til ham. Han har nog­le an­dre vig­ti­ge po­ster. Vi må ac­cep­te­re hans be­slut­ning. Hvor­for, må han selv sva­re på, « si­ger han.

Det sam­me ly­der fra et an­det med­lem af grup­pe­le­del­sen An­ni Mat­t­hie­sen, der un­der­stre­ger, at hvad der er sket, er sket bag luk­ke­de dø­re.

» Pre­ben er en, der føl­ger det, han me­ner. Han er ær­lig, og på den ene si­de respek­te­rer jeg hans be­slut­ning. På den an­den si­de gi­ver det jo uro. Selv­føl­ge­lig uro i form af ad­mi­ni­stra­tivt bøvl, « si­ger hun.

Fol­ke­tings­med­lem Pre­ben Bang Hen­rik­sen valg­te ons­dag at træk­ke sig fra po­sten som se­kre­tær i grup­pe­le­del­sen – grun­den er end­nu ukendt.

Sid­ste år kom Pre­ben Bang Hen­rik­sen på al­les læ­ber, da han som den før­ste i fol­ke­tings­grup­pen trak sin støt­te til for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Løk­kes tøj­køb på par­tiets reg­ning fi k sid­ste år Ven­stre- folk på stri­be til at tviv­le på de­res for­mand og man­ge til at træk­ke de­res støt­te til for­mand­ska­bet.

I Ven­stre er Pre­ben Bang Hen­rik­sen da og­så kendt som en mand, der ik­ke ple­jer at put­te med sand­he­den.

» Pre­ben er en, der føl­ger det, han me­ner « , si­ger An­ni Mat­t­hie­sen, bør­ne- og un­der­vis­nings­ord­fø­rer og med­lem af Ven­stres grup­pe­le­del­se.

Lidt ty­de­li­ge­re ud­tryk­ker et med­lem af Ven­stres for­ret­nings­ud­valg det til BT. » Han er af en an­den skole og har en klar idé om, hvor­dan tin­ge­ne skal kø­re. Det er trods alt man­den, der sag­de til Løk­ke, at

han skul­le skri­de, « si­ger kil­den til BT.

Pre­ben Bang Hen­rik­sen stop­per som grup­pe­se­kre­tær. Ar­kiv­fo­to: Tor­ben Hansen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.