Så­dan gør du, hvis Græken­land luk­ker 1 2 3

Hvis søndagens af­stem­ning ud­lø­ser strej­ker, kan dan­ske turi­ster på fe­rie i lan­det bli­ve ramt

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TURIS­ME

LØR­DAG 4. JULI 2015

Ud­sig­ten til at den græ­ske øko­no­mi kan fal­de sam­men, får nu for­bru­ger­myn­dig­he­der­ne til at gø­re dan­ske turi­ster op­mærk­som på rej­se­reg­ler­ne.

Søn­dag går græker­ne til fol­ke­af­stem­ning for at stem­me om de in­ter­na­tio­na­le lån­gi­ve­res re­form­for­slag, og hvis det en­der med et nej, kan der ud­bry­de ge­ne­ral­strej­ke.

En ge­ne­ral­strej­ke vil og­så ram­me luft­hav­ne­ne, så der­for er der sær­ligt to sce­na­ri­er, man som rej­sen­de skal væ­re op­mærk­som på i for­bin­del­se med rej­ser til Græken­land, på­pe­ger chef­kon­su­lent Hen­rik Lund­gaard Se­den­mark fra Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen.

Må­ske kan fly­e­ne ik­ke lan­de

» Vi kan ri­si­ke­re, at luft­hav­ne­ne er luk­ke­de mandag, hvis der kom­mer strej­ker og ar­bejds­ned­læg­gel­ser. Så kan man hver­ken kom­me ud af Græken­land el­ler ind i lan­det, « si­ger han.

I før­ste om­gang gæl­der det for dem, der skal til Græken- land, men even­tu­elt ik­ke kan kom­me med fly­et, at man får pen­ge­ne igen, for­kla­rer chef­kon­su­len­ten.

» Hvis der der ik­ke er no­gen på ar­bej­de i luft­hav­nen, så kan man jo ik­ke kom­me af sted, og så er den ene­ste mu­lig­hed at få pen­ge­ne igen. Prin­ci­pi­elt vil land­trans­port må­ske kun­ne la­de sig gø­re, men det kan må­ske vir­ke helt ho­ved­løst, « si­ger Hen­rik Lund­gaard Se­den­mark.

Han gør dog op­mærk­som på, at der med en char­ter­rej­se vil væ­re mu­lig­hed for at få en rej­se et an­det sted hen, hvis pri­ser­ne stem­mer overens.

Skal sør­ge for mad og ho­tel

De dan­ske turi­ster, der al­le­re­de er i Græken­land, kan ri­si­ke­re at bli­ve fan­get på grund af luk­ke­de luft­hav­ne, på­pe­ger Hen­rik Lund­gaard Se­den­mark. Kan det ik­ke la­de sig gø­re at fly­ve hjem som plan­lagt, skal rej­sesel­ska­bet sør­ge for for­plej­ning og even­tu­elt over­nat­ning til dig, ind­til det er mu­ligt at rej­se hjem, for­kla­rer han.

» Dem, du har købt rej­sen af, har pligt til at hjæl­pe dig, hvis du ik­ke kan kom­me hjem med den plan­lag­te af­gang. De skal sør­ge for pas­sen­de ind­kvar­te­ring, for­plej­ning og hur­tigst mu­lig hjem­trans­port, « si­ger chef­kon­su­len­ten.

Selv om si­tu­a­tio­nen er des­pe­rat i Græken­land, vur­de­rer che­fø­ko­nom i Nykre­dit Ulrik H. Bie ik­ke, at pro­ble­mer­ne vil for­vær­res umid­del­bart ef­ter fol­ke­af­stem­nin­gen.

For­sy­nings­pro­ble­mer

» Ind­til vi­de­re er det slemt nok, som det er. De be­gyn­der at ha­ve pro­ble­mer med le­ve­ran­cer af fø­de­va­rer. Men der er in­gen, der kom­mer til at mær­ke no­get li­ge fra mandag mor­gen, « si­ger han og pe­ger på, at ban­ker­ne i til­fæl­de af et nej ved afstemningen ik­ke vil åb­ne igen.

De har væ­ret luk­ket si­den mandag, hvor re­ge­rin­gen ind­før­te så­kaldt ka­pi­tal­kon­trol, der sæt­ter en græn­se for, hvor me­get der kan hæ­ves i ban­ker­ne.

» Det vil kun­ne be­gyn­de at ska­be for­sy­nings­pro­ble­mer i Græken­land, især på øer­ne, i lø­bet af et par uger, og det vil kun­ne mær­kes. Men det er ik­ke et akut pro­blem, « si­ger han.

Be­rø­rer 200.000 dan­ske­re

200.000 dan­ske­re har be­stilt en fe­ri­e­rej­se til Græken­land i år, op­ly­ser Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen.

Hen­vend dig straks til din rej­sear­ran­gør

i til­fæl­de af pro­ble­mer, må­ske kan de hjæl­pe dig vi­de­re. Følg ger­ne din hen­ven­del­se op med en email, så du har je­res af­ta­le på skrift.

Tjek din rej­se­for­sik­ring

og un­der­søg, om den dæk­ker dit tab. Hvis du har be­talt med et in­ter­na­tio­nalt kre­dit­kort, har du må­ske for­sik­ring der­i­gen­nem, som gi­ver dig mu­lig­hed for at få godt­gjort be­lø­bet.

Er din fly­af­gang ble­vet aflyst,

og er det ik­ke mu­ligt at fin­de en løs­ning med din rej­sear­ran­gør, så kan du kon­tak­te For­bru­ger Eu­ro­pa ( 4171 5200) el­ler Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen ( 4171 5000).

Turi­ster i Græken­land mær­ker mest kri­sen ved at man skal bæ­re kon­tan­ter på sig. Ud­lø­ses stør­re strej­ker, vok­ser pro­ble­mer­ne til en an­den ska­la. Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.