’ Jeg tør ik­ke læn­ge­re gå ale­ne’

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

RETS­SAG det sim­pelt­hen for me­get for hen­de.

» Da indså jeg, at han var besat af mig og al­drig vil­le la­de mig væ­re i fred, « si­ger Han­na Wey, som er gift og far til tre, Bo­u­veng. skræm­te og in­ti­mi­de­re­de Hun be­slut­te­de at sagsø­ge den un­ge prak­ti­kant med Wey for 850 mil­li­o­ner dol­hi­sto­ri­er om, hvor sår­bar lar – el­ler 5,7 mil­li­ar­der kr. man er i USA, hvis man ik­ke Ret­ten i til­kend­te hen­de 120 får be­skyt­tel­se af magt­ful­de Men da Bo­u­veng sag­de fra og mil­li­o­ner kr., og nog­le af dem og res­sour­cestær­ke ven­ner. ik­ke læn­ge­re vil­le ha­ve no­get vil Bo­u­veng nu bru­ge til at Hans op­før­sel af­hang af, om med ham at gø­re, gik det fra hjæl­pe an­dre, som har væ­ret Bo­u­veng gav ef­ter over­for ondt til vær­re. Wey flip­pe­de ud­sat for chi­ka­ne på ar­bej­det. I man­dags døm­te ret­ten i hans krav om mid­da­ge, sam­helt ud og fy­re­de hen­de på Nu er hun tilbage i Sve­ri­ge, New York Wey til at be­ta­le vær, ud­for­dren­de på­klæd­gråt pa­pir. Han be­gynd­te at men fryg­ten for Benja­min hen­de en er­stat­ning på 120 ning – og sex. skri­ve ned­sæt­ten­de hi­sto­ri­er Wey sid­der sta­dig dybt i hen­mil­li­o­ner kr. Nu ta­ler 25- åri­ge de.» Han ma­ni­p­u­le­re­de med om Bo­u­veng på sin per­sonBo­u­veng ud om den ter­ror, mig og ned­brød mig på fle­re li­ge blog, hvor hun blandt an» Jeg tør ik­ke gå rundt ale­ne hun føl­te sig ud­sat for i sin tid for­skel­li­ge må­der. For ek­sem­det blev kaldt ’ prosti­tu­e­ret’. læn­ge­re, « for­kla­rer Han­na som mar­ke­ting­prak­ti­kant i pel af­hang den må­de han opBo­u­vengs far modt­og email Bo­u­veng, som bli­ver ban­ge, mil­li­ard- virk­som­he­den. før­te sig på kon­to­ret af, om jeg fra Wey, hvor han be­skrev hver gang hun ser en per­son,

I et in­ter­view med New hav­de spist af­tens­mad med dat­te­rens kæ­re­ste som en som lig­ner Wey, el­ler en bil York Post for­tæl­ler hun, hvor­ham el­ler ej, « si­ger Han­na ’ hjem­løs sort mand’. Men da som hans. dan 43- åri­ge Benja­min Wey Bo­u­veng. Wey trop­pe­de op i Bo­u­vengs Benja­min Wey be­næg­ter, brug­te psy­kisk ter­ror til at Hun for­tæl­ler, at Wey gik i hjem­by Vet­lan­da og tru­e­de at han har tvun­get Bo­u­veng kon­trol­le­re og iso­le­re hen­de. gang med si­ne til­nær­mel­ser hen­des 19- åri­ge ku­si­ne, blev til sex og vil an­ke dom­men.

Sven­ske Han­na Bo­u­veng blev ud­sat for psy­kisk ter­ror, tvun­get til sex og ef­ter­føl­gen­de til­svi­net på net­tet af sin chef i New York Glo­bal Group på Wall Stre­et Benja­min Wey.

» Han op­fø­rer sig som en psy­ko­pat, « for­tæl­ler Han­na Bo­u­veng til avi­sen.

Sex el­ler fy­ring

al­le­re­de kort ef­ter, hun i 2013 be­gynd­te som prak­ti­kant i New York Glo­bal Group. Han fik hen­de blandt an­det over­talt til at dyr­ke sex fi­re gan­ge via trus­ler om fy­ring, og at hen­des visum til USA vil­le bli­ve truk­ket tilbage.

Fy­ret og svi­net til

Ret­ten har til­kendt Han­na Bo­u­veng 120 mil­li­o­ner kro­ner i er­stat­ning for den be­hand­ling, hun har væ­ret ud­sat for. Fa­mi­lie­far og Wall Stre­et- di­rek­tør Benja­min Wey ( med det blå slips) næg­ter, at han har tvun­get Bo­u­veng til sex og vil an­ke dom­men. Fo­tos: Scan­pix/ Si­pa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.