’ Mu­skel­man­den’

Det he­le lig­ger i den dag­li­ge mu­skel­træ­ning, si­ger dansk stem­me­eks­pert om Paul McCart­neys be­røm­te ’ or­gan’

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

ROSKIL­DE- OP­TAKT

I en al­der af 73 er da­gens Roskil­de- ak­tu­el­le Paul McCart­ney lidt af en bo­dy­bu­il­der. Men hans wor­kout­fo­kus lig­ger ene og ale­ne på den mu­skel­grup­pe, der om­gi­ver de be­røm­te ’ Yea­hYeah- Yeah’- stem­mebånd.

Som al­le an­dre mus­k­ler i krop­pen bli­ver mus­k­ler­ne i hal­sen nem­lig slap­pe­re og sti­ve­re med al­de­ren. Men an­mel­del­ser­ne fra Paul McCart­neys en­gel­ske og ame­ri­kan­ske kon­cer­ter, der lig­ger for­ud for Roskil­de­bra­get, har væ­ret væ­ret over­væl­den­de po­si­ti­ve. Stem­men ér selv­føl­ge­lig præ­get af al­de­ren. Men an­mel­de­re fra bå­de The Gu­ar­di­an og Daily Mail på­pe­ger, at McCart­neys stem­me­pragt sta­dig kan få halvt så gam­le kol­le­ga­er til at bleg­ne af mis­un­del­se.

Og iføl­ge den dan­ske eks­pert He­le­ne Hørlyck, der er stem­me­læ­rer i den bri­ti­ske ver­sion af ’ X Fa­ctor’ og fast til­knyt­tet ver­dens stør­ste boy­band One Di­rection som vo­cal- co­ach, skyl­des McCart­neys sta­dig stær­ke stem­me kun én ting.

McCart­ney træ­ner dag­ligt

» Det er 100 pro­cent dag­lig træ­ning. Stem­men er byg­get op om­kring mus­k­ler, der skal hol­des ved li­ge nøj­ag­tig, som hvis man var en gym­nast el­ler bo­dy­bu­il­der, « si­ger He­le­ne Hørlyck, der med si­ne eks­per­tø­rer godt kan spo­re al­de­ren i Sir Paul McCart­neys stem­me.

» Den er lidt løs og der mang­ler no­get styr­ke og smi­dig­hed, no­get der helt na­tur­ligt for­svin­der, jo æl­dre man bli­ver. Det kræ­ver stor di­sci­plin at hol­de en stem­me frisk og ung i ly­den. Sam­ti­dig er det jo ba­re su­per­sejt at se en 73- årig tur­ne­re og spil­le li­ve. Top po­int for det, « si­ger He­le­ne Hørlyck, der selv ud­gi­ver sit før­ste so­lo­al­bum i næ­ste må­ned.

Ven­de­punk­tet

Iføl­ge McCart­ney selv går han i dag al­drig på sce­nen uden for­nuft ig op­varm­ning af stem­men. Som en­gelsk te­e­na­ger på job i Ham­borg, hvor The Be­at­les nog­le gan­ge

» Sam­men med sin ko­ne Linda blev Paul McCart­ney ve­ge­tar. Og han lag­de he­le sit liv om. Det var ik­ke ba­re et spørgs­mål om ham selv som men­ne­ske, men og­så som kunst­ner, « si­ger BTs kil­de.

Og selv­om McCart­ney i dag er sund og rask, så er stem­me­træ­ner He­le­ne Hørlyck ik­ke væ­re i tvivl om, hvil­ke øvel­ser, hun vil­le på­læg­ge McCart­ney, hvis hun fi k chan­cen.

» Jeg vil­le ar­bej­de ’ al­l­ro­und’ med he­le hans stem­me - det skal man al­tid. Hur­ti­ge ska­la­er til at styr­ke fl ek­si­bi­li­te­ten, lang­som­me­re, me­re støt­ten­de øvel­ser, så stem­men ik­ke vir­ker løs og slap. Au­to­ma­tisk væ­vet og mus­k­ler­ne om­kring stem­mebån­de­ne sti­ve­re - min­dre fl ek­sib­le. Og der­for bli­ver især mænds sangstem­mer me­re be­græn­se­de. «

Hor­monet østro­gen

» Kvin­ders stem­mer bi­be­hol­der de­res spænd­vid­de og styr­ke i læn­ge­re tid på grund af krop­pens na­tur­li­ge pro­duk­tion af hor­monet østro­gen. Og der­for er det især mæn­de­ne, der skal pas­se på. Hvis vi ik­ke ar­bej­der på sa­gen, kan vo­res stem­mer let bli­ve rust­ne, « si­ger An­drew McCom­be, der dog er hur­tig til at fo­re­slå en me­get Paul McCart­ney- ven­lig løs­ning.

» Det er godt at syn­ge. Ik­ke ale­ne er det sundt for sjæ­len. Men sang er og­så gym­na­stik for stem­mebån­de­ne. Mus­k­ler­ne i bå­de hals og over­krop hol­des var­me og smi­di­ge. Og ko­or­di­na­tio­nen imel­lem hjer­nen og neu­ro- musku­la­tu­ren bli­ver og­så ud­nyt­tet mak­si­malt, « si­ger McCom­be.

Mora­len er: Hvis du vil hol­de dig sund, så syng med, når Sir Paul i dag fy­rer den af på Roskil­des Oran­ge Sce­ne.

LØR­DAG 4. JULI 2015

Som te­e­na­ger spil­le­de og sang Paul McCart­ney og The Be­at­les i Ham­borg nog­le gan­ge i fem ti­mer hver nat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.