’’

BT - - KULTUR - He­le­ne Hørlyck, vo­calco­ach

Det er 100 pro­cent dag­lig træ­ning. Stem­men er byg­get op om­kring mus­k­ler, der skal hol­des ved li­ge, nøj­ag­tig som hvis man var en gym­nast el­ler bo­dy­bu­il­der

spil­le­de i fem ti­mer hver nat, lær­te han på den hår­de må­de, hvor­dan en neds­lidt sangstem­me ly­der og fø­les. Og da McCart­neys suc­ces med grup­pen Wings i slut­nin­gen af 70er­ne var på sit hø­je­ste, gik det galt igen.

» Han lyt­te­de til kon­cer­t­op­ta­gel­ser af sig selv. Og han var ik­ke glad for dét, han hør­te, « for­tæl­ler en kil­de, der i fl ere år ar­bej­de­de tæt sam­men med McCart­ney, til BT.

Den­gang bå­de drak pop­stjer­nen for me­get al­ko­hol og han røg, spi­ste us­undt og var over­væg­tig. He­le den­ne kro­p­s­li­ge til­stand smit­te­de af på stem­men. Og iføl­ge BTs kil­de blev det ven­de­punk­tet. i den ar­bejds­pro­cess føl­ger bre­de­re to­ne­le­je, bed­re klang, bed­re vi­bra­to, alt i alt en sun­de­re lyd og en god stem­me placering, « si­ger He­le­ne Hørlyck, der igen på­pe­ger, at al­les sangstem­mer på­vir­kes af al­de­ren.

Vær­st for mænd

Og dét er et bi­o­lo­gisk fak­tum, som iføl­ge den ame­ri­kan­ske stem­me­læ­ge An­drew McCom­be er me­re ud­talt for mænd:

» Mens kvin­ders stem­mebånd må­ler 12,5 mil­li­me­ter til 17,5 mil­li­me­ter, kan mænds stem­mebånd bli­ve helt op til 25 mil­li­me­ter lange. Eft er 50 års al­de­ren bli­ver MCCART­NEY Ja­mes Paul McCart­ney I Liverpool, Eng­land, 18. ju­ni 1942 Fem

Linda East­man ( 1969- 1998), He­at­her Mills ( 2002- 2008), Nan­cy She­vell ( 2011-)

Navn: Født: Børn: Hu­stru:

Med­lem af:

The Qu­ar­ry­men ( 1957- 1960), The Be­at­les ( 1960- 1970), Wings ( 19701981)

Ak­tu­el:

I dag er Paul McCart­ney ho­ved­nav­net på årets Roskil­de Festi­val.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.