TRE HUR­TI­GE TIL STEMMELÆREREN

BT - - KULTUR -

Tror du, at McCart­ney syn­ger si­ne hit i det ori­gi­na­le to­ne­le­je - el­ler er de ble­vet sæn­ket nog­le to­ner? Hvad er den mest ty pi­ske fejl, pop- og ro­ck­stjer­ner be­går rent stem­me­mæs­sigt - hvor­for mi­ste­de den nye stjerne Sam Smith plud­se­lig stem­men?

» Han ta­ger mu­lig­vis nog­le af num­re­ne ned en gang imel­lem, men det er me­get nor­malt, når man tur­ne­rer he­le ti­den, det er ik­ke nød­ven­dig­vis et tegn på en dår­lig san­ger, tvær­ti­mod. « » Det har tit no­get at gø­re med, at man­ge san­ge­re, når de får stjer­ne­sta­tus, li­ge plud­se­lig får så travlt, at der ik­ke er tid til at bi­be­hol­de stem­me­træ­nin­gen. Hvis stem­men så bli­ver træt, syn­ger man kraft ige­re for at kom­pen­se­re. Bli­ver man ved for læn­ge så­dan uden den ret­te tek­nik, ri­si­ke­rer man at få knu­der på stem­mebån­de­ne, som så skal ope­re­res væk.

He­le­ne Hørlyck er vo­calco­ach bå­de for One Di­rection og i den bri­ti­ske ver­sion af ’ X Fa­ctor’. Hun vur­de­rer Paul McCart­neys over­ra­sken­de stem­me­pragt Fo­to: Emi­lia The­re­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.