Nørd med ver­dens­fi rma

BT - - NAVNE - Tho­mas Bre­in­strup tho@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I DAG

For­sker, sælger, iværk­sæt­ter, it- op­fi nder, pro­fes­sor i soft wa­re­fejl.

Hen­rik Reif An­der­sens tit­ler og op­ga­ver er man­ge – og fra 4. juli og­så 50- årig. Den of­fi - ci­el­le ti­tel er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for soft wa­re­virk­som­he­den Con­fi git, som han i 2000 stift ede sam­men med sin kol­le­ga og Con­fi gits tek­ni­ske di­rek­tør Hen­rik Hul­gaard, samt de tre stu­de­ren­de An­ders Ras­mus­sen, Jes­per Møl­ler og Jakob Li­ch­ten­berg.

An­vendt forsk­ning

Con­fi git har i dag 120 an­sat­te og kon­to­rer i seks lan­de og bygger net­op på al den forsk­ning, som Hen­rik Reif Andersen står bag, og som ar­bej­der med den nu pa­ten­te­re­de tek­no­lo­gi, vir­tu­el ta­bu­le­ring, der i fol­keud­ga­ven kan hånd­te­re de­fi ni­tio­nen af et me­get stort an­tal va­ri­an­ter af pro­duk­ter, f. eks. i bil­bran­chen. Og der­med er Hen­rik Reif Andersen selv en fi n re­præ­sen­tant for det store øn­ske om at om­sæt­te forsk­ning og vi­den til egent­lig for­ret­ning.

Hans mor for­tal­te ham, at ’ man kan, hvad man vil’, og han tror på, at man skal ta­ge de mu­lig­he­der, der by­der sig.

He­ad­huntet fra DTU

Han er ud­dan­net da­ta­log med ma­te­ma­tik som bi­fag og har en ph. d. i da­ta­lo­gi fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Den aka­de­mi­ske kar­ri­e­re ind­led­tes med an­sæt­tel­se på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet ( DTU) i 1993, først som ad­junkt, si­den som lek­tor. Her etab­le­re­de han en forsk­nings­grup­pe i ’ For­mel ve­ri­fi ka­tion af di­gi­ta­le kredsløb og ind­lej­ret soft wa­re’. Snart var grup­pen på 12 per­so­ner tak­ket væ­re ek­ster­ne be­vil­lin­ger, og i 1999 blev Hen­rik Reif Andersen en af de fem før­ste, der blev re­k­rut­te­ret til at grund­læg­ge IT- Uni­ver­si­te­tet i København ( ITU), den­gang IT- Højsko­len.

Her fi k Hen­rik Reif Andersen en ræk­ke le­del­ses­op­ga­ver i op­byg­nings­fa­sen, bl. a. var han stu­di­e­le­der for en kan­di­dat linje i in­ter­net­tek­no­lo­gi, le­der af ph. d.- ud­dan­nel­sen, grund­læg­ger af for­sker­sko­len First og in­sti­tut­le­der for 40 me­d­ar­bej­de­re. I 2002 blev han som 36- årig pro­fes­sor i soft wa­re­fejl – eft er i Con­fi git at ha­ve ud­vik­let et sy­stem, der net­op sik­rer mod at be­gå fejl, når nyt ud­styr sæt­tes op.

I to om­gan­ge var han ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på del­tid, in­den han i 2007 tog sprin­get og gik ind på hel­tid i Con­fi git.

Sprang di­rek­tørsko­len over

Hen­rik Reif Andersen læg­ger ik­ke skjul på, at hans le­del­ses­kom­pe­ten­cer ho­ved­sa­ge­lig er selvlær­te, om end han har sup­ple­ret med le­del­ses­kur­ser. Hans vi­den på det svæ­re om­rå­de i kryds­fel­tet mel­lem

HEN­RIK REIF ANDERSEN

Al­der: Ud­dan­nel­se:

Kar­ri­e­re:

Pri­vat:

forsk­ning og for­ret­ning har i 2010- 2014 gjort ham til for­mand for pro­gram­ko­mitéen for stra­te­gi­ske vækst­tek­no­lo­gi­er un­der det stra­te­gi­ske forsk­nings­råd, li­ge­som han i 2014 var med­lem af den tid­li­ge­re re­ge­rings it- vækst­ko­mité, der kom med et idéka­ta­log til, hvor­dan Dan­mark ryk­ker frem i ver­den­se­li­ten.

I april i år modt­og han Insead New Bu­si­ness Award for sit ar­bej­de med at gø­re Con­fi git til en in­ter­na­tio­nal vækstvirk­som­hed, som nu om­sæt­ter for over 100 mil­li­o­ner kro­ner og er vok­set med 60 pro­cent om året.

Ko­ne, børn og båd

Pri­vat er han på 25. år gift med Ka­rin og har to døtre, som er fl yt­tet fra hjem­met på Kli­re­væn­get 55 i Bags­værd og læ­ser hen­holds­vis me­di­cin på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og cand. merc. på CBS ( Han­dels­højsko­len i København). Han kan li­de at lø­be, læ­se og fær­des i sejl­båd i den sven­ske skær­gård.

Gift på 25. år med Ka­ren, har to døtre, som er fl yt­tet hjem­me­fra.

LØR­DAG 4. JULI 2015

Pri­vat­fo­to født 4. juli 1965

cand. sci­ent. i da­ta­lo­gi med ma­te­ma­tik som bi­fag fra Aar­hus Uni­ver­si­tet 1990, Ph. d. i da­ta­lo­gi fra sam­me sted 1993. April 2002: pro­fes­sor ved IT- Højsko­len

1993- 1996: ad­junkt ved Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tets af­de­ling for com­pu­ter­vi­den­skab, 1996- 1999: lek­tor sam­me sted. 1999: lek­tor ved IT- Uni­ver­si­te­tet i København, fra april 2002 pro­fes­sor. Fra 2000: le­der af ITUs In­sti­tut for In­nova­tion. 2000: Medstift er og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ( på del­tid) af Con­fi git, si­den 2007 på fuld tid. 2010- 2014 des­u­den for­mand for stra­te­gi­ske vækst­tek­no­lo­gi­er un­der det stra­te­gi­ske forsk­nings­råd. 2014: med­lem af re­ge­rin­gens it- vækst­ko­mité.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.