Mis­sion Kle­o­pa­tra

BT - - TV - KO­ME­DIE

Hi­sto­ri­er­ne om Aste­rix og hans gal­le­re er fransk na­tio­nalskat og har og­så ind­ta­get den øv­ri­ge ver­den. Teg­ne­se­ri­er­ne er kult i Dan­mark, og de stjer­ne­be­sat­te fi lm har få­et om mu­ligt end­nu stør­re po­pu­la­ri­tet. Kle­o­pa­tra og ro­mer­ri­gets hersker Juli­us Cæs­ar er ved at stø­de på grund. Kleo er træt af den selvg­la­de Juli­us’ tira­der om ro­mer­nes over­le­gen­hed. Nu kan det snart væ­re nok, hvæ­ser den un­der­s­køn­ne og ud­for­drer Juli­us til et væd­de­mål. Hvis hen­des egyp­te­re kan udføre den umu­li­ge op­ga­ve at byg­ge et pa­lads i ør­ke­nen på tre må- ne­der, så må Juli­us off ent­ligt in­drøm­me, at egyp­ter­ne er ro­mer­nes over­mænd. Kleo sæt­ter klogt ar­ki­tek­ten Li­ne­a­lis på op­ga­ven. Han kan gan­ske vist ik­ke kla­re det, men han ken­der de gæ­ve gal­le­re. De kom­mer straks til hjælp med mas­ser af tryl­ledrik, og så går det bog­sta­ve- ligt over stok og sten. Ho­far­ki­tek­ten Cri­mi­na­lis, der blev for­bi­gå­et af Kleo, ryk­ker til Cæs­ars und­sæt­ning, og de to skur­ke for­sø­ger på al­le må-

Med­vir­ken­de: der at stik­ke kæp­pe i hju­let og grus i ma­ski­ne­ri­et. Så der er rig lej­lig­hed til at de­le øre - tæ­ver ud og jæv­ne hva­d­som- helst med jor­den. ( DR1)

Se el­ler gen­se den her­li­ge fa­mi­lie­ko­me­die ” Aste­rix & Obe­lix 2: Mis­sion Kle­o­pa­tra” med de el­ske­li­ge fi gu­rer Aste­rix ( Chri­sti­an Clavi­er) og Obe­lix ( Gérard De­par­di­eu). Be­sø­get hos Kleo er se­ri­ens an­den fi lm - den vi­ses med dansk ta­le.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.