THYLEJ­REN OP­FØ­RES I HAN­HER­RED

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 45 år si­den 1970:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der lig­ger man­ge spæn­din­ger i luft en, og det er ik­ke i dag, du kun skal tæn­ke på dig selv. Prøv i ste­det at gø­re no­get godt for di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du kan lidt for oft e væ­re lidt for god til at til­si­de­sæt­te di­ne eg­ne be­hov. Det er ik­ke al­tid hen­sigts­mæs­sigt og slet ik­ke i dag. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du vil væ­re sam­men med nog­le men­ne­sker, som du godt kan li­de, og som i høj grad in­spi­re­rer dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det læg­ger op til en dag, hvor du mø­der ud­for­drin­ger, som det er en god idé at ta­ge al­vor­ligt. Din angst mø­der ud­for­drin­ger, som po­si­tivt vil gav­ne dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Månen på­vir­ker dit tegn i dag. Det in­di­ke­rer, at du me­re fø­lel­ses­fuld end sæd­van­ligt, og at din tå­l­mo­dig­hed kan lig­ge på et me­get lil­le sted. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er kær­lig­hed og ro­man­tik i luft en. Det er en god idé selv at ta­ge et frisk ini­ti­a­tiv, hvis du fø­ler be­hov for det. Du er i dit prak­ti­ske hjør­ne. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Månen dan­ner spæn­din­ger til Jupi­ter og Nep­tun i dit tegn i dag. Det for­tæl­ler, at du ik­ke skal sto­le alt for me­get på di­ne eg­ne fø­lel­ser i dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor man­ge go­de ide­er vil kom­me til dig. Prøv om du kan skri­ve nog­le af dem ned, så du ik­ke glem­mer dem. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:****

175). ( Svær 43). ( Mid­del 18). ( Nem

En grup­pe men­ne­sker, som kal­der sig Det Ny Sam­fund, etab­le­rer Thylej­ren på en lan­de­jen­dom. Den lig­ger i vir­ke­lig­he­den ik­ke i Thy, men i Han­her­red. Nær­me­ste by er Frø­strup, der­for kal­des den og­så Frø­strup­lej­ren. Mis­sio­nen var op­rin­de­lig at ska­be en festi­val, in­spi­re­ret af bl. a. Wood­sto­ck i USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.