Fær­re stjer­ner i NCAP

Tre bi­ler ram­te mu­ren med vidt for­skel­ligt re­sul­tat

BT - - BILER - Hyun­dai i20 Uf­fe@ bi­len. dk Fi­at Pan­da Cross

AF HANS UF­FE CHRI­STEN­SEN

I årets tred­je Eu­ro NCAP- test fra den fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske crash­te­stor­ga­ni­sa­tion, Eu­ro NCAP, er det slut med de man­ge topka­rak­te­rer, vi tid­li­ge­re har væ­ret for­vænt med. Stram­me­re reg­ler for bl. a. sik­ker­heds­ud­styr be­ty­der, at det er ble­vet van­ske­li­ge­re af få de mak­si­ma­le fem stjer­ner. For de tre se­ne­st te­ste­de bi­ler, op­når kun Sko­da Su­perb topka­rak­te­ren.

SE­NE­STE NYT

De to an­dre te­ste­de - Hyun­dai i20 og Fi­at Pan­da 4/ 4 Cross mang­ler beg­ge den så­kald­te nød­brem­se, og det en­der dem beg­ge ned i stjer­neræk­ken.

» Den grund­læg­gen­de sik­ker­hed er høj i Sko­da Su­perb, og til­med har den fle­re af de nye sik­ker­heds­sy­ste­mer, som au­to­ma­tisk nød­brem­se og fart­be­græn­ser. Sam­let ud­lø­ser det fem over­be­vi­sen­de stjer­ner, « si­ger FDMs re­præ­sen­tant i Eu­ro NCAP, Sø­ren W. Ras­mus­sen.

De fi­re stjer­ner til den te­ste­de ud­ga­ve af Hyun­dai i20 er end­da ik­ke re­præ­sen­ta­tivt for al­le mo­del­ler, der kom­mer til Dan­mark. Vis­se ud­ga­ver vil kun op­nå tre stjer­ner ef­ter Eu­ro NCAPs 2015- reg­ler.

» De­sign­mæs­sigt har Hyun­dai stram­met sig an med i20, men det hal­ter med sik­ker­he­den. En vogn­ba­ne- as­si­stent er med til at gi­ve to­pud­ga­ven fi­re stjer­ner. I la­ve­re ud­styrsni­veau­er vil mo­del­len kun op­nå tre stjer­ner. Et au­to­ma­tisk nød­brem­se­sy­stem fås slet ik­ke til Hyun­dai i20. Det er kri­tisa­belt, « si­ger Sø­ren W. Ras­mus­sen.

Fi­at Pan­da Cross må som de la­ve- re ud­styr­strin af Hyun­dai i20 nø­jes med tre stjer­ner. Ik­ke me­get i den vig­ti­ge sik­ker­hed­s­test.

Al­li­ge­vel no­te­rer FDMs mand i Eu­ro NCAP, at den grund­læg­gen­de sik­ker­hed er ri­me­lig. Fraværet af ak­tivt sik­ker­heds­ud­styr som au­to­ma­tisk nød­brem­se træk­ker ned.

I bok­se­ne oven­for kan du se, hvor godt de fi­re bi­ler be­skyt­ter voks­ne, børn og fod­gæn­ge­re. Samt hvor ve­lud­sty­re­de de er med sik­ker­heds­ud­styr. Der kan max. sco­res 100% i hver di­ci­plin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.