Bi­ler­ne har ero­bret

An­tal­let eks­plo­de­rer, og pend­ler­ne træk­ker læs­set

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Chri­sten­sen uf­fe@ bi­len. dk

BIL­PARK

Me­re end seks ud af ti fa­mi­li­er i Dan­mark har i dag bil. Det er den hø­je­ste an­del no­gen­sin­de. Men an­de­len af bil­e­jen­de fa­mi­li­er va­ri­e­rer stærkt fra egn til egn og fra kom­mu­ne til kom­mu­ne.

Det vi­ser en analyse fra for­bru­ge­rø­ko­nom Jo­han Juul- Jen­sen og ana­ly­ti­ker Ja­cob Hvid­berg, beg­ge Nykre­dit. Ana­ly­sen er fo­re­ta­get på bag­grund af tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

I København har blot lidt over hver fjer­de fa­mi­lie egen bil. I en ræk­ke af de ty­pi­ske pend­ler­kom­mu­ner er an­de­len tre gan­ge så høj. Her har op til ot­te ud af ti hus­stan­de bil. Ana­ly­sen teg­ner et klart bil­le­de af bil­par­kens ustop­pe­li­ge vækst. Si­den 2000 er an­tal­let af fa­mi­li­er med bil ste­get med 284.500. Det be­ty­der, at næ­sten 1,8 mil­li­o­ner fa­mi­li­er i dag har bil, hvil­ketsva­rer til 60 pro­cent af al­le dan­ske fa­mi­li­er

Stig­ning på 10 pct.

For fem­ten år si­den hav­de kun godt halv­de­len af al­le dan­ske fa­mi­li­er et fi­re­hju­let trans­port­mid­del. Den sti­gen­de an­del af fa­mi­li­er med bil, har de se­ne­ste år af­spej­let sig i nye re­kor­der for bilsal­get. I 2014 blev der i alt fo­re­ta­get 188.400 nye in­dre­gi­stre­rin­ger. Det hø­je­ste an­tal no­gen­sin­de. Og­så i år lig­ger bilsal­get på et re­kord­højt ni­veu. Og mens det tid­li­ge­re var de helt små mi­kro­bi­ler, der trak læs­set, er der nu ved at kom­me godt gang i de lidt stør­re bil­klas­ser.

Ud­vik­lin­gen i an­tal­let af fa­mi­li­er med bil dæk­ker over store geo­gra­fi­ske for­skel­le, alt ef­ter hvor i lan­det fa­mi­li­en bor. Ca. ot­te ud af ti fa­mi­li­er har bil i Ege­dal, Favrskov, Skan­der­borg og fle­re an­dre kom­mu­ner be­lig­gen­de tæt på lan­dets stør­re by­er.

Kor­te af­stan­de i by­er­ne

I sel­ve København er an­de­len blot 29 pro­cent, på Fre­de­riks­berg har 36 pro­cent af fa­mi­li­er­ne bil, mens det til­sva­ren­de tal for År­hus Kom­mu­ne er 48 pct. Tal­le­ne fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser og­så, at det er i de så­kald­te pend­ler­kom­mu­ner, at den stør­ste vækst i bil- fa­mi­li­er fin­der sted.

Fle­re for­hold spil­ler ind. F. eks. er de små bi­ler ble­vet bil­li­ge­re og bil­li­ge­re. Bå­de at eje og kø­be, for­di de kun i be­græn­set om­fang be­la­stes af re­gi­stre­rings­af­gift og bru­ger­af­gif­ter.

» I de stør­re by­er, hvor af­stan­de­ne er kor­te­re, og hvor der er bed­re ad­gang til of­fent­li­ge trans­port­mid­ler, er der kun sket be­sked­ne stig­nin­ger i an­de­len af fa­mi­li­er med bil, « si­ger Jo­han Juul- Jen­sen.

I takt med at bo­li­ger­ne i de store by­er er ble­vet me­get dy­re­re, har man­ge fa­mi­li­er op­da­get, at det bed­re kan be­ta­le sig at kø­be hus et pænt styk­ke fra by­ens ar­bejds­plad­ser og der­ef­ter få fradrag for at pend­le på job i bi­len.

Pend­ler man fra en så­kaldt ud­kantskom­mu­ne - og dem er der ble­vet fle­re af i år - er der in­tet loft over det an­tal ki­lo­me­ter, der gi­ver det store fradrag i skat­ten. For fle­re i en bil­lig driftø­ko­no­misk bil kan det li­ge­frem væ­re en for­ret­ning at pend­le man­ge ki­lo­me­ter til og fra ar­bej­de.

» Stig­nin­gen skyl­des klart et øget be­hov. Dan­sker­ne pend­ler me­re og læn­ge­re i dag end tid­li­ge­re. Det skyl­des dels ur­ba­ni­se­ring, der får virk­som­he­der til at flyt­te fra lo­ka­l­om­rå­der­ne til de stør­re by­er. Dels at man­ge fa­mi­li­er flyt­ter læn­ge­re uden for by­en for at få råd til ek­sem­pel­vis hus og ha­ve, for­di bo­lig­pri­ser­ne sti­ger kraf­tigt i by­om­rå­der­ne.

Dan­sker­nes vil­je til at be­væ­ge sig læn­ge­re for de ret­te job­mu­lig­he­der, gi­ver øget mo­bi­li­tet og flek­si­bi­li­tet i dansk øko­no­mi. Sam­ti­dig er det hø­je bilsalg ud­tryk for, at dan­sker­ne har god pri­va­tø­ko­no­mi med mod på at bru­ge pen­ge, « si­ger øko­no­men fra Nykre­dit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.