En ægte kok­ke­bil

Bi­len er som født til den to me­ter hø­je kok

BT - - BILER - Af Jan Rø­ge Fo­to: Claus Bech

HVOR­FOR KØ­RER DU VW TRANS­POR­TER?

For­di det er den bed­ste bil, jeg no­gen­sin­de har haft . Den rum­mer tons­vis af plads til mi­ne store ind­køb. Væg­ge­ne er ik­ke skrå, men li­ge, så man kan stab­le kas­ser, det er her­ligt. Og så er den oven i kø­bet øko­no­misk, kø­rer ca. 17 km på li­te­ren.

HVAD BE­TY­DER BI­LEN FOR DIG?

Den be­ty­der fak­tisk alt. Jeg vil­le al­drig kun­ne und­væ­re min bil. Min op­ga­ve med at la­ve mad til man­ge, kræ­ver helt sik­kert en bil, og helst en med mas­ser af plads, som min VW har. Den kan li­ge præ­cis rum­me et ty­pisk kok­ke- team på tre per­so­ner, to kok­ke og en tje­ner, der kø­rer ud på op­ga­ver. Pri­vat er Trans­por­te­ren og­så ge­ni­al med sin plads til tre, der li­ge præ­cis dæk­ker vo­res fa­mi­lie­be­hov. Det er dog en tung uni­ver­sal­mo­del, og ko­ster der­for kas­sen i væg­t­af­gift er mm. Det er no­get, der gør avs.

HVOR ME­GET KØ­RER DU ÅR­LIGT?

Jeg kø­rer ca. 20.000 km om året, mest rundt i København. Og så på den år­li­ge ga­stro­no­mi­ske rej­se til Frankrig.

HAR DU FÅ­ET FARTBØ­DER?

Nej, jeg har al­drig få­et fartbø­der i Dan­mark, men et par styk­ker i ud­lan­det. Til gen­gæld har jeg få­et et hav af P- bø­der.

HVAD ER DIN DRØM­ME­BIL?

Hvis jeg kun­ne væl­ge frit måt­te det bli­ve den kæm­pe­sto­re, fi rkan­te­de Land Rover/ Ran­ge Rover. De har bjør­ne­kræft er og er me­get smuk­ke og har lækre li­ni­er. En ren luksus­bil, der kan træk­ke i ter­ræn overalt. Så­dan en bil vil­le jeg ger­ne kø­re et par år - sy­nes den af­spej­ler fri­hed til at kom­me overalt i alt slags vejr.

EN VILD BILOPLEVELSE?

Ja, da vi kør­te rundt i Frankrig i 1997. Det blev den mest fan­ta­sti­ske gour­met- fe­rie, hvor vi kør­te over 8.000 km. Vi kom rundt overalt i det smuk­ke mad- og ving­la­de land, sik­ken en fri­heds- for­nem­mel­se, hvor vi kun­ne gø­re alt, hvad vi vil­le. Og hvor man tog al­le de af­stik­ke­re, som vi kun­ne øn­ske os.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.