Fart­fest i her­ska

Goodwood Festi­val of Spe­ed er årets høj­de­punkt for fart­be­gej­stre­de au­to­mo­bi­len­tu­si­a­ster. Sam­men med 200.000 an­dre fart­tos­ser så vi på alt fra su­per­bi­ler til nye kon­cept­bi­ler

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

FARTBEGEJSTRING Det er fartbegejstring uden elek­tro­nisk be­græns­ning. Fra Fi­ats 28,4 li­ters brø­len­de fi­re­cy­lin­dre­de bæst fra 1911, til Le Mans ra­ce­re der end­nu ik­ke er kol­de fra årets dyst på La Sart­he. Og alt hvad du kan fo­re­stil­le dig de­r­i­mel­lem. Festi­val of Spe­ed på her­re­sæ­det Goodwood Esta­te på den en­gel­ske syd­kyst er fart­fan­ta­ster­nes pen­dant til Roskil­de­festi­val­len. En we­e­kend i far­tens navn, hvor alt, hvad der be­væ­ger sig hur­tigt, hyl­des ube­tin­get. Og når du tror, det ik­ke bli­ver vil­de­re, så la­ver RAF en over­flyv­ning med et par Typ­hoon ja­ger­fly, og du er når end­nu et tan­trisk ni­veau af fart­or­gas­me.

Stør­ste bri­ti­ske mo­tors­how

Goodwood er Eng­lands stør­ste bil­ud­stil­ling, ef­ter bå­de Birmingham og Lon­don mo­tors­hows er luk­ke­de. De fle­ste af de store pro­du­cen­ter har store pavil­li­o­ner, hvor de ud­stil­ler de­res frem­me­lig­ste mo­del­ler. Men hvor tra­di­tio­nel­le mo­tors­hows ap­pel­le­rer bredt og vi­ser alt fra øko­lo­gisk kor­rekt hy­brid­tek­no­lo­gi til de ny­e­ste mi­kro­bi­ler, så to­ner Goodwood rent flag. Her hand­ler det om fart og pas­sion. Så på de en­kel­te pro­du­cen­ters stan­de er det skil­te med GTI, ST, M, AMG og RS be­teg­nel­ser, der do­mi­ne­rer. Ud­over de nye bi­ler by­der Goodwood på et hav af min­dre kræm­mer­stan­de, der fald­by­der alt fra ki­ne­sisk pro­du­ce­re­de mo­del­bi­ler over kø­re­hand­sker til bil­pla­ka­ter og gam­le ben­zin­stan­de­re. Alt der ri­mer på bi­ler og fart kan kø­bes på Goodwood. Sidst men ik­ke mindst er der al­tid en stor Con­cours d’Ele­gan­ce, hvor en ræk­ke klas­si­ske bi­ler dy­ster i en art skøn­heds­kon­kur­ren­ce i for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er.

Ly­den af fart

He­le ud­stil­lin­gen er byg­get op om­kring en små to ki­lo­me­ter lang strim­mel as­falt­vej, hvor der he­le we­e­ken­den igen­nem kø­res Hill Climb på tid med alt fra For­mel 1 bi­ler til Fi­ats bæst fra ind­led­nin­gen. Så mens man går og ser på klas­si­ske bi­ler, nye bi­ler og spe­ci­al­tu­ne­de bi­ler, så fyl­des øre­gan­ge­ne med den sag­lig­gø­ren­de sum­men af mo­to­rer, der pres­ses til de­res yder­ste, for at nå mål­stre­gen hur­tigst mu­ligt. Årets hur­tig­ste bil blev Su­baru Im­preza “Gob­stop­per II” med 780 hk, der kør­te stræk­nin­gen på 44.91 se­kun­der. Ik­ke nok til at slå Ni­ck Heid­felds tid på 41,6 se­kun­der fra 1999 - sat i en McLaren F1 bil.

Høj­de­punk­ter­ne var man­ge oven­på en sol­be­skin­net en­gelsk som­mer­dag i fart­nira­va­na. Men vi har sam­let en ræk­ke høj­de­punk­ter fra fest­lig­he­der­ne her, med bå­de nyhe­der, su­per­bi­ler og en god sjat utøj­let mo­tor­be­gej­string.

LØR­DAG 4. JULI 2015

7: Bæ­ren­de bil­le­de af Goodwood Hou­se: Hvert år spil­ler et nyt mær­ke første­vi­o­lin på Goodwood. I år var det Ma­z­da, der fejre­de de­res wan­kel­mo­tor og in­tro­duk­tio­nen af den nye MX5. Tra­di­tio­nen tro ind­t­og mær­ket den over 30 me­ter hø­je Pie­destal for­an Goodwood Hou­se. I top­pen blev Ma­z­das Le Mans vin­der fra XX flan­ke­ret af en ny Le Mans kon­cept­bil.

Mclaren F1 er se­ne­ste ga­de­bil der har ta­get den sam­le­de sejr på Le Mans i 1995. Den blev flan­ke­ret af bå­de hy­per­bi­len P1 og su­per­sport­s­vog­ne­ne McLaren 570 og Mclaren 620 på McLa­rens stand. Her ses en F1 » Long­tail « fra 1997 i fuld fart på vej op af Hill Climb stræk­nin­gen.

Mer­ce­des vi­ste de­res face­lif­te­de Mer­ce­des- AMG A45. Med 381 hk hæ­ver den ba­ren for po­ten­te 2- li­ters tur­bo­bi­ler i den lil­le mel­lem­klas­se. Sam­ti­digt er 0- 100 km/ t ti­den ne­de på 4,8 se­kun­der. Tak. For. Kaf­fe.

Der fald­by­des et hav af skæ­ve au­to­mo­bil­g­ad­gets på Goodwood – her en Aston Martin bar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.