Årsløn 72,8 mio

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki tje­ner iføl­ge et ame­ri­kansk me­die me­re end fi­re gan­ge så me­get i sponsora­ter som i præ­mie­pen­ge

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS - TEN­NIS- ØKO­NO­MI Tho­mas Idskov til Wim­b­ledon idskov@ spor­ten. dk Spor­te­o­lo­gy

11. juli fyl­der Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki 25 år. Og hun har pen­ge nok til at hol­de en stor fest.

» Det ga­ran­te­rer jeg for, « si­ger hen­des ame­ri­kan­ske rå­d­gi­ver, Jo­hn To­bi­as, med et smil.

Un­der den igang­væ­ren­de Wim­b­ledon- tur­ne­ring er han en del af den dan­ske ten­nis­spil­lers team og har her som for­nem­ste op­ga­ve at prom­ove­re hen­de over for sponso­rer­ne.

» Ca­ro­li­ne er en af ten­nis­spor­tens al­ler­stør­ste pro­fi­ler, « si­ger han.

En spl­in­ter­ny op­gø­rel­se, som det ame­ri­kan­ske in­ter­net­ma­ga­sin Spor­te­o­lo­gy har la­vet, be­kræf­ter hans ud­sagn.

Det se­ne­ste år har Woz­ni­a­cki tjent in­tet min­dre end 10,8 mio. dol­lar ( i alt 72,8 mio. kro­ner). Det be­ty­der, at det blandt da­mesing­le­spil­ler­ne kun er Ma­ria Sha­ra­pova, Se­re­na Wil­li­ams og Vi­cto­ria Aza­renka, der har haft en stør­re ind­komst.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om, hvor­dan hun in­ve­ste­rer de man­ge pen­ge.

» Jeg er kom­met til Lon­don for at spil­le ten­nis og in­tet an­det, « si­ger hun.

Det er dog ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at hen­des svul­men­de bank­kon­to ik­ke har få­et lov til at hvi­le.

Ud over ind­tæg­ter­ne fra si­ne sponsora­ter har hun med de 133 mio. kro­ner, som WTA op­ly­ser, hun ale­ne har tjent i præ­mie­pen­ge si­den prof- de­bu­ten i 2005, in­ve­ste­ret i fast ejen­dom.

Si­den hun i 2007 for­lod Dan­mark, har hun sam­men med si­ne for­æl­dre haft en lej­lig­hed i fyr­ste­døm­met Mo­na­co.

De mest me­di­eom­tal­te ejen­dom­me fin­des dog i USA.

I 2011 køb­te hun to lej­lig­he­der for knap 60 mio. kro­ner i New York, li­ge­som hun ejer en 171 kva­drat­me­ter pent­hou­se- lej­lig­hed på det eks­klu­si­ve Fis­her Island ved Mi­a­mi. Men ik­ke nok med det. Så­le­des har hun og­så in­ve­ste­ret ot­te mio. kro­ner i en luk­suri­øs lej­lig­hed i hjer­tet af Warszawa, li­ge­som hun er me­de­jer af en lej­lig­hed i Farum.

» Det er umu­ligt at si­ge no­get om, hvor lang tid Ca­ro­li­ne kan fort­sæt­te med at tje­ne li­ge så me­get, som til­fæl­det er i dis­se år. Men mon ik­ke hun fort­sæt­ter med at spil­le ten­nis på top­plan fem- syv år end­nu, « si­ger Jo­hn To­bi­as.

Sig­ter mod OL i Rio

Så lang tid kig­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki dog ik­ke frem i ti­den.

» Her og nu sig­ter jeg mod næ­ste års OL i Rio de Ja­neiro. Kun én ting er sik­kert: Jeg fort­sæt­ter kun med at spil­le ten­nis, så læn­ge jeg sy­nes, det er sjovt, « si­ger hun og løf­ter slø­ret for, hvad frem­ti­den kan brin­ge.

» Jeg vil rig­tig ger­ne ha­ve en stor fa­mi­lie og må­ske og­så byg­ge et hus op fra bun­den. Ar­ki­tek­tur og in­dret­ning er om­rå­der, der in­ter­es­se­rer mig. Ar­bejds­mæs­sigt le­ger jeg med tan­ker om må­ske at bli­ve tv- vært, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der til gen­gæld ik­ke kan fo­re­stil­le sig, at hun får no­get med ten­nis at gø­re.

» Jeg skal alt­så hver­ken væ­re træ­ner el­ler kom­men­ta­tor. Til gen­gæld kan jeg godt tæn­ke mig at lø­be et par ma­ra­ton me­re og gen­nem­fø­re en iron­man i tri­at­lon, « rø­ber hun.

LØR­DAG 4. JULI 2015

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har sit på det tør­re som den fjer­de­bedst tje­nen­de da­mesing­le- spil­ler i

ver­den. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.