’ Stop de dum­me spørgs­mål’

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vil ik­ke sva­re på hvad som helst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRÆT AF ÆVL Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for­try­der ik­ke, at hun på sit pres­se­mø­de eft er sin sejr i Wim­b­ledons an­den run­de tors­dag eft er­mid­dag mod De­nisa Al­ler­tova næg­te­de at be­sva­re en ita­li­ensk jour­na­lists spørgs­mål.

» Ge­ne­relt sy­nes jeg, at mit for­hold til jour­na­li­ster­ne er fi nt. Men jeg me­ner alt­så, at man ik­ke er for­plig­tet til at be­sva­re dum­me spørgs­mål, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, ef­ter at hun i går for­mid­dag på Wim­b­ledon- an­læg­get hav­de af­slut­tet et halvan­den ti­me langt træ­ings­pas med sn nye, tjek­ki­ske slag­part­ner Ja­roslav Po­spi­sil.

» Det spørgs­mål, som ita­li­e­ne­ren stil­le­de, var fra min syns­vin­kel umu­ligt at sva­re på. Hvor­dan i al­ver­den kan han tro, at jeg kan vi­de, hvad der fo­re­går in­de i Ca­mila Gi­o­r­gis ho­ved in­den vo­res kamp i tred­je run­de ( i dag, red.)? « spurg­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Hø­je­re spæn­dings­ni­veau

Der er dog in­gen tvivl om, at hen­des men­tale spæn­dings­ni­veau før kam­pen mod Ca­mila Gi­o­r­gi er hø­je­re end nor­malt.

Det be­kræft ede hen­des far og co­ach, Piotr Woz­ni­a­cki, som ik­ke vil­le ud­ta­le sig om den fo­re­stå­en­de kamp.

» Jeg ved, at Ca­ro­li­ne un­der Wim­b­ledon læ­ser nog­le af avi­ser­nes hi­sto­ri­er om hen­de. Så for at jeg ik­ke si­ger no­get for­kert, og hun der­ved kun­ne bli­ve gal på mig, væl­ger jeg at si­ge ’ in­gen kom­men­ta­rer’. Det er vig­tigt, at Ca­ro­li­ne op til kam­pen er po­si­tiv og i godt hu­mør. Er hun det, får dan­sker­ne den sejr, de øn­sker, « sag­de Piotr Woz­ni­a­cki.

Det bli­ver fj er­de gang, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki mø­der Ca­mila Gi­o­r­gi.

Mens dan­ske­ren tab­te ved US Open i 2013 og i WTA- tur- ne­rin­gen i New Ha­ven 2014, vandt hun på græs­set i East­bour­ne i fj or.

» Jeg hu­sker kam­pen ud­mær­ket. Bøl­ger­ne gik højt, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og hen­ty­de­de til en si­tu­a­tion, hvor Ca­mila Gi­o­r­gi i før­ste sæts tie­bre­ak skød en bold i ho­ve­d­et på en til­sku­er, for­di hun hav­de la­vet en dob­belt­fejl.

Ca­mila Gi­o­r­gis ar­gen­tin­sk­fød­te far Ser­gio Gi­o­r­gi, der i 1980er­ne delt­og i Fal­kland­skri­gen mod Eng­land, hu­ske­de godt epi­so­den, da den­ne sig­na­tur spurg­te ind til den tors­dag eft er­mid­dag ved et pres­se­mø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.