RI­IS STY­RER M Bjar­ne Ri­is lig­ner ik­ke en fær­dig mand i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport. Fle­re pi­le pe­ger i ret­ning a

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CO­ME­BA­CK Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Bjar­ne Ri­is kan væ­re på vej mod et over­ra­sken­de co­me­ba­ck til cy­kel­spor­ten blot få uger eft er, at An­ti Do­ping Dan­marks nye do­pin­grap­port hud­fl et­te­de hans kar­ri­e­re som bå­de ak­tiv ryt­ter og hol­de­jer og sam­ti­dig så­e­de tvivl om hans tro­vær­dig­hed.

Men de al­vor­li­ge kon­klu­sio­ner fra de dan­ske do­ping­myn­dig­he­der ser ik­ke ud til at ha­ve skræmt Bjar­ne Ri­is el­ler hans nær­me­ste støt­ter i cy­kel­spor­ten væk.

Al­le­re­de i sid­ste uge und­skyld­te Bjar­ne Ri­is i et stort in­ter­view med TV2, men ud­tryk­te øn­ske om, at han nu kun­ne kom­me vi­de­re i li­vet. Og nu ty­der me­get på, at det - hans liv - fort­sæt­ter i cy­kel­ver­de­nen.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kan et nyt sam­ar­bej­de mel­lem Bjar­ne Ri­is og Saxo Bank gi­ve de mil­li­o­ner, som kan væ­re Ri­is’ vej tilbage. BT er­fa­rer og­så, at ban­ken på in­gen må­de er skræmt af den se­ne­ste do­ping­om­ta­le af Bjar­ne Ri­is, og ban­ke­je­ren Lars Sei­er Chri­sten­sen kan væ­re klar på at drop­pe for­bin­del­sen til den rus­si­ske ex­cen­tri­ker, Oleg Tin­kov, når sponsora­tet ud­lø­ber eft er årets ud­gang.

Saxo Bank ar­bej­der i dis­se uger på at fi nde ud af, hvor­dan det frem­ti­di­ge en­ga­ge­ment i cy­kel­spor­ten skal væ­re. Og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er et nyt sam­ar­bej­de mel­lem Ri­is og Saxo Bank en mu­lig­hed, der ta­les om.

Et nyt sam­ar­bej­de med Bjar­ne Ri­is skul­le dog ik­ke væ­re så kon­kret, at Saxo Bank li­ge nu sid­der og over­ve­jer det i de­tal­jer, men det er dog en mu­lig­hed, og BT er­fa­rer, det vil til­ta­le Saxo Bank me­re at støt­te et dansk cy­kel­hold end et hold fra ud­lan­det.

Godt nok vil Saxo Banks ejer ik­ke ud­ta­le sig om et frem­ti­digt sam­ar­bej­de med Bjar­ne Ri­is, men det skul­le hand­le om ik­ke at gø­re sig uven­ner med Oleg Tin­kov, som Saxo Bank sta­dig har et dyrt mel­lemvæ­ren­de med som mil­li­ons­ponsor for cy­kel­hol­det Tin­koff - Saxo.

Går stille med dø­re­ne

BT har talt med kil­der tæt på Bjar­ne Ri­is og Saxo Bank, og de for­tæl­ler den sam­me hi­sto­rie. Nem­lig at fø­lel­ser­ne og ven­ska­bet mel­lem Lars Sei­er og Bjar­ne Ri­is sta­dig le­ver i bed­ste vel­gå­en­de. Men at for­hol­det udadtil to­nes ned, så læn­ge Saxo Bank har en sponsoraft ale med Oleg Tin­kov.

En gen­for­hand­ling af den aft ale skal blandt an­det dis­ku­te­res, når Lars Sei­er Chri­sten­sen be­sø­ger cy­kel­hol­det un­der Tour de Fran­ce.

Rus­se­ren fy­re­de tid­li­ge­re i år Bjar­ne Ri­is eft er uove­r­ens­stem­mel­ser, og de to kan eft er si­gen­de ik­ke læn­ge­re ud­stå sy­net af hin­an­den. Der­for vil ba­re et en­kelt pip fra Lars Sei­er Chri­sten­sen el­ler Saxo Bank om en frem­tid med Bjar­ne Ri­is få rus­se­ren til at fl ip­pe ud.

BT er­fa­rer dog, at Saxo Bank slet ik­ke har be­rø­rings­angst i for­hold til Bjar­ne Ri­is og alt­så i te­o­ri­en godt kun­ne se sam­ar­bej­det genop­stå på et tids­punkt.

BT spurg­te for få da­ge si- den Lars Sei­er Chri­sten­sen til den mu­lig­hed.

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til på nu­væ­ren­de tids­punkt, « sva­re­de han kort, men han sag­de og­så, at man al­drig skal døm­me Bjar­ne Ri­is fær­dig i cy­kel­spor­ten.

Det er dog ik­ke læn­ge si­den, at Lars Sei­er Chri­sten­sen og Bjar­ne Ri­is sidst blev set sam­men. Det ske­te i for­bin­del­se med Schweiz Rundt. Her hav­de en af lø­bets etaper op­løb klods op ad Lars Sei­er Chri­sten­sens hjem i Schweiz, og det blev fejret med en stor fest, hvor Bjar­ne Ri­is va­nen tro var blandt gæ­ster­ne.

En analyse af den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion går og­så på, at Saxo Bank i øje­blik­ket er i gang med at po­si­tio­ne­re sig og åb­ne al­le dens mu­lig­he­der i cy­kel­spor­ten. Så­le­des off ent­lig­gjor­de ban­ken, at den nu støt­ter cy­kel­stjer­nen Al­ber­to Con­ta­dors per­son­li­ge fond øko­no­misk.

En fond, der er hjer­te­blod for den span­ske cy­kel­ryt­ter, og hvor der sam­les pen­ge ind til forsk­ning og fore­byg­gel­se mod sl­ag­til­fæl­de. No­get Al­ber­to Con­ta­dor selv blev ramt af i 2004. Der­for har Saxo Bank nu selv en for­bin­del­se med spa­ni­e­ren, der går udenom bå­de Bjar­ne Ri­is og Oleg Tin­kov. Og det bånd kan vi­se sig at væ­re vær­di­fuldt, hvis Saxo Bank alt­så fort­sat øn­sker at in­ve­ste­re i cy­kel­spor­ten.

Cult er klar

Der­for fo­re­slår en kil­de, at in­ve­ste­rings­ban­ken li­ge nu står med tre mu­lig­he­der på hån­den. Den kan fort­sæt­te med Tin­kov. Den kan gå med Ri­is, hvis han star­ter no­get nyt op. El­ler den kan gå en helt tred­je vej sam­men med Con­ta­dor. I for­hold til et co­me­ba­ck mø­der Bjar­ne Ri­is og­så op­bak­ning fra fl ere in­ter­es­san­te folk i cy­kel­spor­ten.

Ek­sem­pel­vis si­ger hans tid­li­ge­re støt­te og sport­s­di­rek­tør, Kim Andersen, at han er sik­ker på, at Ri­is går med pla­ner om igen at stå i spid­sen for et stort dansk hold. Og Kim Andersen selv vil­le væ­re in­ter­es­se­ret i at væ­re med.

Sam­ti­dig bej­ler det dan­ske Team Cult helt åben­lyst til Bjar­ne Ri­is, hvor det dan­ske con­ti­nen­tal- hold kun­ne dan­ne ba­sen, hvis Bjar­ne Ri­is væl­ger at ska­be et dansk fun­de­ret cy­kel­hold.

En mu­lig­hed, som Team Cults sport­s­di­rek­tør, Mi­cha­el Skelde, på in­gen må­de sky­der ned.

» På et tids­punkt vil jeg ger­ne ha­ve åb­net en spar­ring med Bjar­ne Ri­is, og jeg har ut­ro­lig me­get respekt for, hvad Bjar­ne har la­vet, « si­ger Mi­cha­el Skelde til BT.

Team Cult er i øje­blik­ket hårdt ramt på øko­no­mi­en og sø­ger der­for eft er nye sam­ar­bejds­part­ne­re. Står det til Mi­cha­el Skelde, skal Team Cult fort­sat sat­se på ta­len­t­ud­vik­ling med ud­gangs­punkt i dan­ske ryt­te­re. Og det hå­ber han, at Bjar­ne Ri­is vil væ­re med til.

» Det hand­ler mest om, hvor­vidt Bjar­ne Ri­is og Saxo og­så er dér. Men det er da en mu­lig­hed, som man selv­føl­ge­lig på et tids­punkt skal se, om vi på no­gen må­de kan for­føl­ge. Jeg har me­get respekt for Bjar­ne og Saxo Bank, men vi har al­drig gjort os i at gå eft er an­dres sam­ar­bejds­part­ne­re, « si­ger Skelde med hen­vis­ning til Saxo Banks til­knyt­ning til Oleg Tin­kov.

LØR­DAG 4. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.