Al­vor­ligt Boom

Jakob Fuglsangs hold­kam­me­rat er eks­klu­de­ret fra Tour de Fran­ce på grund af do­ping­mi­stan­ke

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UDE FØR START Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Ale­xan­dre Vi­nokou­rov Fo­to: Nils Meilvang

Al­le­re­de in­den Tour de Fran­ce er gå­et i gang, har lø­bet få­et sin før­ste do­ping- sag. Lars Boom fra Team Asta­na har for lavt kor­ti­sol­ni­veau, og der­med må Vin­cen­zo Ni­ba­li og Jakob Fuglsang kla­re sig med en mand fær­re.

Lars Boom fra Team Asta­na får ik­ke lov til at star­te, når Tour de Fran­ce i dag be­gyn­der i hans hol­land­ske hjem­land - nær­me­re be­stemt Utrecht. af MPCC ( Be­væ­gel­sen for en ren cyter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, red.), at vi kel­sport, red.) kan Lars Boom ik­ke få får en an­den ryt­ter med, el­ler og­så lov at kø­re. kø­rer Boom med os. Ba­re ær­ger­ligt,

MPCC har la­vet en ræk­ke re­gelMPCC, « si­ger Ale­xan­dre Vi­nokou­rov.sæt, som si­ger, at ryt­te­re med for lavt kor­ti­sol- ni­veau af hel­breds­mæs­si­ge Hvis be­slut­nin­gen, om at Team år­sa­ger ik­ke må kon­kur­re­re i ot­te Asta­na skal kla­re sig med en ryt­ter da­ge, ind­til ni­veau­et af kor­ti­sol er på fær­re, står ved magt, vil det væ­re en plads igen. ge­val­dig streg i reg­nin­gen for Team

Iføl­ge L’Équipe får Team Asta­na Asta­na, der har store am­bi­tio­ner ik­ke lov at få en ny kø­rer med i ste­det for sin Tour de Fran­ce- del­ta­gel­se. for Lars Boom, men det er der del­te For­u­den dan­ske Jakob Fuglsang er me­nin­ger om. sid­ste års vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li,

Team Asta­nas hol­de­jer, Ale­xan­front­fi­gu­rer på Asta­na- hol­det. dre Vi­nokou­rov, si­ger så­le­des, at hol­Det var navn­lig ven­tet, at Lars det ik­ke vil ac­cep­te­re kun at skul­le Boom skul­le hjæl­pe Vin­cen­zo Ni­kø­re med ot­te mand fra start mod ba­li på den me­get kræ­ven­de fjer­de de nor­ma­le ni. eta­pe, hvor ryt­ter­ne skal kø­re en del

» En­ten ac­cep­te­rer UCI ( den in- af ru­ten på bro­sten.

Lars Boom ( tv) er ude af årets Tour de Fran­ce, og Team Asta­na må kla­re sig med en ryt­ter fær­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.