Fuglsang lu­rer på eta­pe­sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BT I HOL­LAND Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Selv om Jakob Fuglsang har til op­ga­ve at for­sva­re Vin­cen­zo Ni­ba­lis Tour- tro­ne, er den 30- åri­ge dan­sker og­så på jagt ef­ter per­son­lig suc­ces i ver­dens stør­ste eta­pe­løb.

Mis­sio­nen er svær. Men ik­ke umu­lig. For nok stil­ler Jakob Fuglsang til start i årets Tour de Fran­ce i rol­len som luksus­hjæl­per for den ita­li­en­ske ti­tel­for­sva­rer, Vin­cen­zo Ni­ba­li, men dansk cy­kel­sports frem­me­ste eta­pe­løbs­ryt­ter har ik­ke tænkt sig at sluk­ke for am­bi­tions­ni­veau­et af den grund.

» Jeg hå­ber at kun­ne kø­re ef­ter en eta­pe­sejr. Det er umid­del­bart det mest re­a­li­sti­ske, men vi får se, hvor­dan lø­bet ud­vik­ler sig. Det er ik­ke så­dan, at jeg vil sæt­te tid til med vil­je for at ha­ve bed­re mu­lig­he­der for at gå ef­ter at vin­de en eta­pe med min­dre hol­det øn­sker det. Jeg vil hol­de mig til i klas­se­men­tet, « sag­de Jakob Fuglsang i går min­dre end et døgn før start­skud­det til Tour de Fran­ce 2015 ly­der.

Næp­pe 18- 19 da­ge igen

» Hvis jeg sid­der med Ni­ba­li læn­ge nok i bjer­ge­ne, åb­ner der sig må­ske og­så en mu­lig­hed for eta­pe­sejr dér. Vi kom­mer for­ment­lig ik­ke til at ar­bej­de så me­get for at for­sva­re den gu­le trø­je. Det bli­ver næp­pe 18- 19 da­ge igen, « si­ger Fuglsang med hen­vis­ning til i fjor, hvor Asta­na og Vin­cen­zo Ni­ba­li al­le­re­de ero­bre­de gult på de før­ste da­ge og ik­ke si­den slap gre­bet om fø­rer­trøj­en.

For Fuglsang per­son­ligt blev Tour de Fran­ce i fjor en for­tæl­ling om suc­ces og smer­te. Den ele­gan­te dan­sker plø­je­de sig igen­nem et sø­le af mud­der, sæ­beg­lat­te bro­sten og in­fer­nalsk regn, da han og Vin­cen­zo Ni­ba­li med stor ekvi­li­bris­me lag­de af­stand til de øv­ri­ge ri­va­ler og lag­de fun­da­men­tet for den før­ste ita­li­en­ske Tour- sejr si­den Marco Pan­ta­nis i 1998.

Nær­me­re af­kla­ring

Si­den styr­te­de Jakob Fuglsang halvvejs igen­nem den fran­ske odys­sé og kæm­pe­de sig re­sten af vej­en til Pa­ris med en mid­delsvær gang as­falt- ek­sem og et na­tur­ligt dyk i præ­sta­tions­ev­nen.

» Jeg har ik­ke sat kryds ved no­gen etaper end­nu. Hol­det har hel­ler ik­ke lagt no­gen over­ord­net plan for ek­sem­pel­vis bro­stens- eta­pen ( fjer­de eta­pe i årets Tour, red.), selv om den er vig­tig. Men det kom­mer, og vi har væ­ret ude at kø­re eta­pen igen­nem og kig­get på pavéer­ne, « un­der­stre­ger Fuglsang, der un­der Tour de Fran­ce for­ven­tes at kun­ne løf­te slø­ret for sin sport­s­li­ge frem­tid.

» De fle­ste for­hand­lin­ger er så småt ved at væ­re af­slut­te­de. Min ma­na­ger har væ­ret rundt hos de hold, der er in­de i bil­le­det, og så skal der ta­ges en be­slut­ning ud fra det, « si­ger Fuglsang, der er sat i for­bin­del­se med bå­de det bri­ti­ske stor­hold Team Sky, Bri­an Holms EtixxQu­i­ck­Step og ka­sak­hi­ske Asta­na, hvor den dan­ske Tour- ryt­ter er i gang med sin tred­je sæ­son i en løn­ram­me på den sjove si­de af en mil­li­on eu­ro om året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.