’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ras­mus An­ker­sen

Vi har må­ske no­get på plads in­den for de næ­ste 14 da­ge. Det er ik­ke us­and­syn­ligt

Bob Brad­leys navn skul­le an­gi­ve­ligt væ­re blandt de øver­ste på øn­ske­li­sten.

Et vig­tigt mø­de

I hvert fald for­tæl­ler BTs kil­der, at FC Midtjylland og Bob Brad­ley al­le­re­de har haft en kort snak og nu skal mø­des til, hvad der kal­des ’ et vig­tigt mø­de’. For FC Midtjylland hand­ler mø­det om at over­be­vi­se den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske land­stræ­ner, der sta­dig er i tvivl om, at hans frem­tid lig­ger i Her­ning hos de dan­ske me­stre.

Ras­mus An­ker­sen er tavs, når snak­ken fal­der på Bob Brad­ley, men han for­tæl­ler, at man har em­ner fra bå­de ind- og ud­land i kik­ker­ten.

» Jeg vil ik­ke kom­men­te­re på kon- kre­te nav­ne. Men, hvad jeg ger­ne vil si­ge, er, at vi selv­føl­ge­lig kig­ger i bå­de i Dan­mark og ud­lan­det i sø­gen eft er den rig­ti­ge træ­ner for os. «

Be­sty­rel­ses­for­man­den for­tæl­ler vi­de­re, at man er i di­a­log med fl ere mu­li­ge afl øse­re for Glen Rid­ders- holm, der over­ra­sken­de sag­de op i sid­ste uge.

» Vi har for­skel­li­ge em­ner i spil, og vi er da ble­vet lidt klogere nu, end vi var for tre da­ge si­den. Og vi skul­le ger­ne bli­ve end­nu klogere in­den læn­ge. Men der er fl ere ting, der skal gå op. Det kan jo væ­re, at den træ­ner, vi vil ha­ve, ik­ke er le­dig. Der er man­ge ting, der skal gå op, og der­for læg­ger vi hel­ler ik­ke al­le æg i en kurv. «

Et af æg­ge­ne skul­le alt­så væ­re Bob Brad­ley, hvis kon­trakt med nor­ske Stabæk ud­lø­ber til vin­ter .

Og­så Ho­bros suc­ce­stræ­ner, Jo­nas Dal, og tid­li­ge­re Mainz- og FC Nordsjælland- træ­ner, Kas­per Hjul­mand, skul­le stå på li­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.