FCM- boss: ’ Si­sto- salg en god in­ve­ste­ring’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GULD­FUGL Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk

Pio­ne Si­sto fl yver sand­syn­lig­vis fra re­den den­ne som­mer. FC Midtjyl­lands un­ge guld­fugl har man­ge be­un­dre­re blandt fl ere store eu­ro­pæ­i­ske klub­ber.

Og de dan­ske me­stre ved godt, at der kan kom­me så man­ge pen­ge på bor­det, at det bli­ver umu­ligt at si­ge nej til et salg.

» Der er jo rig­tig man­ge bej­le­re. Det har der væ­ret i et styk­ke tid nu, « for­tæl­ler Ras­mus An­ker­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i FC Midtjylland.

An­ker­sen for­tal­te tid­li­ge­re på som­me­ren, at han for­ven­ter, at Pio­ne Si­sto bli­ver klub­bens stør­ste salg i hi­sto­ri­en. Yder­li­ge­re løft er han nu slø­ret for, hvor­dan et salg af pro­fi len og­så kan bli­ve en god in­ve­ste­ring for frem­ti­den:

» Der er ble­vet nævnt man­ge tal, men jeg vil ik­ke si­ge, hvad vi me­ner, han er værd. Så af­slø­rer jeg for me­get over for even­tu­el­le kø­be­re. Men det er klart, jeg for­ven­ter, at han bli­ver den dy­re­ste spil­ler i vo­res hi­sto­rie, hvis han ry­ger af sted i lø­bet af som­me­ren. Men det er ik­ke kun en­gangs- be­lø­bet, vi vur­de­rer. Kom­mer han til den rig­ti­ge klub, og vi får 10, 15 el­ler 20 pro­cen­ter af næ­ste salg, kan det vi­se sig at væ­re rig­tigt man­ge mil­li­o­ner værd for os – med Pio­ne Si­stos al­der og po­ten­ti­a­le in men­te. Vi er ude eft er den bed­ste pak­ke­løs­ning, « si­ger han.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.