Nye ti­der på vej i For­mel 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Reu­ters

FAL­DEN­DE TV- OG til­sku­er- tal har ki­ck­star­tet en de­ci­de­ret re­vo­lu­tion i For­mel 1. Ved et mø­de i spor­tens så­kald­te stra­te­gi­grup­pe er der ble­vet ved­ta­get om­fat­ten­de æn­drin­ger, der iføl­ge fl ere af mø­de­del­ta­ger­ne skal ’ for­bed­re showet’. SNAK­KEN OM AT ’ for­bed­re showet’ vi­ser eft er min me­ning, hvor­for For­mel 1 har pro­ble­mer. ’ Show’ er no­get man snak­ker om i wre­st­ling – i For­mel 1 kan man dis­ku­te­re at ’ for­bed­re sporten’.

Men når det er sagt, er der fl ere af æn­drin­ger­ne, der vir­ker for­nuf­ti­ge. DER SNAK­KES OM, at For­mel 1- bi­ler­ne skal væ­re om­kring seks se­kun­der hur­ti­ge­re pr. om­gang. De seks se­kun­der skal blandt an­det fi ndes ved hjælp af bre­de­re dæk og me­re down­for­ce. Det er en god ide at gø­re For­mel 1- bi­ler­ne hur­ti­ge­re, for hvor man gen­nem spor­tens hi­sto­rie er ble­vet fa­sci­ne­ret af evigt fal­den­de om­gang­sti­der, har re­strik­ti­ve reg­le­men­ter de se­ne­ste år re­elt gjort bi­ler­ne lang­som­me­re, og man­ge ba­ne­re­kor­der er nu om­kring 10 år gam­le.

Men at det er bre­de­re dæk og øget down­for­ce, der skal sæn­ke om­gang­sti­der­ne, er eft er min me­ning en dår­lig ide. Den kom­bi­na­tion vil nem­lig re­du­ce­re brem­se­læng­der­ne mar­kant – og hvor er det, over­ha­lin­ger­ne fi nder sted? Jep – i ned­brems­nings- zo­ner­ne. Med an­dre ord: Bre­de­re dæk og me­re down­for­ce vil nok gø­re bi­ler­ne hur­ti­ge­re, men sam­ti­dig vil der bli­ve fær­re over­ha­lin­ger. Og det er nu en gang over­ha­lin­ger­ne ( og ik­ke om­gang­sti­der­ne), der gør mo­tor­løb spæn­den­de. SAM­TI­DIG VIL MAN for­by­de en ræk­ke tek­ni­ske hjæl­pe­mid­ler. Her har man til gen­gæld fat i no­get af det rig­ti­ge: For­mel 1 er på man­ge må­der ble­vet for nemt de se­ne­ste år. Med al respekt for Max Ver­stap­pen – når en 17- årig kan kom- me ind i For­mel 1 eft er en en­kelt sæ­son i For­mel 3 og straks gø­re sig gæl­den­de, er der no­get, som ty­der på, at For­mel 1 ik­ke er svært nok. Kevin Magnus­sen me­ner og­så, der skal fl ere ud­for­drin­ger til, og det vil der kom­me, hvis for ek­sem­pel ser­vosty­ring og for com­pu­ter­sty­re­de kob­lin­ger/ gearskift for­svin­der. Det vil så til gen­gæld øge af­stan­den mel­lem For­mel 1og ga­de­bils- tek­no­lo­gi, men er det ik­ke læn­ge si­den, vi tro­e­de på, at Lewis Ha­milt­on og co. ud­vik­le­de frem­ti­dens ga­de­bi­ler?

En­de­lig snak­ker man om at æn­dre he­le pro­gram­met for grand­prix- we­e­ken­den fra 2016. I ste­det for den klas­si­ske kva­li­fi ka­tion, hvor start­pla­ce­rin­ger­ne af­gø­res af kø­rer­nes om­gang­sti­der, ta­les der om at af­vik­le et sprint­løb lør­dag eft er­mid­dag. En an­den mo­del for lør­dag ta­ler om et løb for re­ser­ve­kø­rer­ne, hvor de bedst pla­ce­re­de kva­li­fi ce­rer sig til start i søndagens grand­prix. Selv­om det vil øge om­kost­nin­ger­ne ved at tvin­ge al­le team til at ta­ge en ek­stra bil med til hvert løb, er det en spæn­den­de ide, der vil gø­re blandt an­dre Kevin Magnus­sens nu­væ­ren­de job me­re in­ter­es­sant. MEN I AL­LE til­fæl­de: To løb hver we­e­kend vil gi­ve me­re un­der­hold­ning uden at over­skri­de græn­sen mel­lem sport og show.

PE­TER NY­GAARD, BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

De foreslåede For­mel 1- æn­drin­ger kan væ­re til gavn for Kevin Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.