Vi har et valg

BT - - INDHOLD -

Man kan al­tid væl­ge at gø­re præ­cist, som man ple­jer. Men det er al­tid in­spi­re­ren­de, når folk om­kring en gør no­get an­der­le­des. Ved det ny­li­ge fol­ke­tings­valg valg­te en af mi­ne ven­ner at ka­ste al­le bol­de op i luf­ten og gå fra at væ­re kon­ser­va­tiv ker­ne­væl­ger til at stem­me på En­heds­li­sten. I en an­den en­de af ska­la­en valg­te min sø­ster i sid­ste we­e­kend at bli­ve gift. Ik­ke så spe­ci­elt kan du må­ske tæn­ke, men når man er en per­son, som ik­ke tid­li­ge­re har følt sig bun­det af tra­di­tio­ner­nes snæ­ren­de bånd, var det en over­ra­skel­se og glæ­de for fa­mi­lie og ven­ner, at hun faldt på knæ for sin kæ­re­ste. Mi­chel­le Hvi­id sæt­ter i den­ne uges klum­me fo­kus på, at man nog­le gan­ge i hver­da­gen glem­mer, at man kan væl­ge at gø­re no­get an­der­le­des. Jim Lyng­vild for­tæl­ler og­så i den­ne uges BT We­e­kend om si­ne valg. Han spræn­ger ram­mer­ne for at ska­be de­bat. Læs med og se hvor­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.