Den ’ fe­de’ som­mer

BT - - KLUMME -

Som­mer­fe­ri­en er - hvis vi ser bort fra ju­len - den pe­ri­o­de hvor de fle­ste af os ta­ger mest på. Det er åben­lyst hvor­for: is, so­da­vand, gril­l­mid­da­ge, des­ser­ter, vin og slik er nok det, som de fle­ste ik­ke kan hol­de fin­gre­ne fra.

Men det be­hø­ver du hel­ler ik­ke, hvis du hu­sker at kom­pen­se­re for de us­un­de kal­o­ri­er på an­dre må­der - ek­sem­pel­vis gen­nem mo­tion.

Det er må­ske me­get godt at be­gyn­de som­mer­fe­ri­en med at tæn­ke en smu­le over, hvad din krop egent­lig har be­hov for af ener­gi på et døgn. Den gen­nem­snit­li­ge kvin­de, der har et nor­malt ak­ti­vi­tets­ni­veau, har be­hov for cir­ka 2.000 kal­o­ri­er i døg­net. For mænd er be­ho­vet lidt hø­je­re – ne­me­lig cir­ka 2.500 kal­o­ri­er. Det er na­tur­lig­vis in­di­vi­du­elt, alt ef­ter højde og drøj­de og hvor me­get man be­væ­ger sig.

Spi­ser du for man­ge kal­o­ri­er, sæt­ter de sig på si­de­be­ne­ne og må­ske end­da som fedt om­kring di­ne in­dre or­ga­ner.

Så selv­om du hol­der fe­rie, gi­ver det må­ske me­ning at hol­de lidt igen no­get af ti­den - tre ugers fe­rie skul­le jo nø­dig på­vir­ke din vægt så me­get, at du skal kæm­pe re­sten af året for at kom­me tilbage til din ’ før som­mer’form.

Giv vil­jestyr­ken fe­rie

Husk dog på, at du og­så skal hol­de fe­rie - og det skal din krop og din vil­jestyr­ke jo og­så. Så drop fa­na­tis­men og glæd dig over, at lidt ek­stra kal­o­ri­er og us­un­de sa­ger i ferien ik­ke ska­der dig i det lange løb.

Se her, hvor me­get der er i nog­le af som­me­rens stør­ste kal­o­ri­e­bom­ber og hvad der kan væ­re et godt al­ter­na­tiv.

Is: Er egent­lig kun tom­me kal­o­ri­er og kan gi­ve dig mas­ser af ud­for­drin­ger på væg­ten og med dit blod­suk­ker.

Små so­da­vand­sis in­de­hol­der ty­pisk ca. 40 kal­o­ri­er pr. styk mens de lidt stør­re so­da­vand­sis in­de­hol­der ca. 70 kal­o­ri­er.

Væl­ger du en is, der er en blan­ding af so­da­vand­sis og mæl­ke- is, lig­ger den på ca. 85 kal­o­ri­er. Og væl­ger du en so­da­vand­sis med mælk samt syl­te­tøj og cho­ko­la­de­over­træk, får du næ­sten 190 kal­o­ri­er in­den­bords.

De store mæl­keis, der er om­gi­vet af et læk­kert tykt lag cho­ko­la­de, in­de­hol­der ca. 265 kal­o­ri­er, og ta­ger du en af dem, der og­så in­de­hol­der nød­der, kom­mer du helt op på ca. 340 kal­o­ri­er.

Det sun­de al­ter­na­tiv er, at bru­ge frugt som is. Frugt in­de­hol­der jo sun­de vi­ta­mi­ner og fi­bre. Du kan la­ve smoo­t­hies af bær, ba­nan, va­nil­je, agar­ve­sirup el­ler ste­via og fak­tisk få en ret sund is ved at fryse mas­sen i is­for­me med en pind i. En god idé er og­så at fryse sten­frie vin­d­ru­er løst i et fad. Når de er fros­set, læg­ger du dem i en plast­be­hol­der og tilbage i fry­se­ren til se­ne­re brug.

Pøl­ser: En al­min­de­lig pøl­se til grill in­de­hol­der ca. 180 kal­o­ri­er. En stan­dard knækpøl­se til grill in­de­hol­der ca. 330 kal­o­ri­er.

Et fransk ho­t­dog­brød in­de­hol­der ca. 165 kcal og et al­min­de­li­get hvidt pøl­se­brød in­de­hol­der ca. 115 kcal.

Hur­tigt kan en ’ pøl­se­mid­dag’ med 2 el­ler 3 pøl­ser med det ’ he­le’ og brød til, kom­me op på 1.500 kcal, hvil­ket vil si­ge, at det f. eks. for en mand ud­gør me­re end 50% af hans dag­li­ge kal­o­ri­e­be­hov.

Al­ter­na­ti­vet er en kyl­lin­gepøl­se, der in­de­hol­der ca. 193 kcal pr. 100 g. En so­japøl­se in­de­hol­der ca. 188 kcal, så hvis du kan fo­re­stil­le dig at læg­ge en så­dan på gril­len, er der end­nu lidt kal­o­ri­er at spa­re!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.