Pligt

BT - - TEMA - Af Hel­le Bjer­re Chri­sten­sen

btwe­e­kend@ bt. dk

De fl este ken­der si­tu­a­tio­nen. En lang dag med ud­for­drin­ger på job­bet, gæ­ster til mid­dag, op­ryd­ning eft er aft ens­ma­den og put­ning af bør­ne­ne er ved vejs en­de. Der er stille i hjem­met, og du er klar til at kry­be un­der dy­nen. Må­ske tæn­ker du, at en om­gang sex med din part­ner vil væ­re den per­fek­te af­run­ding af da­gen. Må­ske har din part­ner ba­re lyst til at sove. El­ler omvendt.

En klas­sisk kon­fl ikt ud­spil­ler sig hver dag og nat i de dan­ske sove­væ­rel­ser, når hun og han ik­ke har sam­me be­hov for at ha­ve sex med hin­an­den. En kon­fl ikt, der gi­ver travlhed hos par­te­ra­pe­u­ter og se­xo­lo­ger.

I en klum­me i ’ Alt for da­mer­ne’ tid­li­ge­re på som­me­ren er­klæ­re­de for­fat­ter og jour­na­list Lea Korsgaard ( 37), at hun ik­ke vil gå i seng med sin mand ba­re for at til­freds­stil­le hans be­hov:

’ Tan­ken om, at det er mit an­svar at stille min mands be­hov for sex, fungerer som cir­ka den mindst ero­ti­ske fan­ta­si, jeg kan kom­me i tan­ke om. Lyst av­ler lyst. Så for ly­stens skyld har jeg kun sex, når jeg har lyst,’ skrev hun blandt an­det og slog fast: ’ Jeg har sagt til ham: Hvis du ik­ke får no­get sex, er det dit, ik­ke mit, an­svar.’

Ja­lou­si og hjer­tesorg

Iføl­ge kli­nisk se­xo­log Jes­per BayHan­sen er der en ræk­ke ri­si­ci for­bun­det med, at man la­der kæ­re­sten få dæk­ket sit be­hov hos an­dre.

» Der kan let kom­me en mas­se svæ­re fø­lel­ser som hjer­tesorg, ja­lou­si og fø­lel­sen af for­ladt­hed ud af så­dan et ar­ran­ge­ment. For man ri­si­ke­rer jo at fo­rel­ske sig i den, man har sex med, selv om det ik­ke var en del af pla­nen. Jeg har kun gan­ske få ek­semp­ler fra min prak­sis på, at det kan fun­ge­re helt upro­ble­ma­tisk for al­le par­ter. Har man sex ved si­den af for­hol­det, er der jo mindst tre in­vol­ve­re­de men­ne­sker, der kan re­a­ge­re fø­lel­ses­mæs­sigt og ufor­ud­si­ge­ligt. Vi kan ik­ke spå om vo­res frem­ti­di­ge fø­lel­ser, « si­ger han.

Men hvad gør vi så, når ly­sten er i uba­lan­ce?

We­e­kend - 04.07.2015

Be­gre­bet ’ pligtsex’ duk­ker oft e op i ve­nin­ders dis­kus­sio­ner om sex og par­for­hold. Jes­per Bay- Hansen me­ner, at det ik­ke ska­der at gi­ve in­ti­mi­te­ten en chan­ce, selv om ly­sten må­ske ik­ke li­ge er der til at be­gyn­de med.

» Oft e skyl­des den mang­len­de lyst, at man er træt og uo­p­lagt. I de til­fæl­de kan man væl­ge at gi­ve ly­sten og in­ti­mi­te­ten en chan­ce. Man kan rø­re ved den an­den, kys­se, kæ­le og kram­me og så se, om ik­ke ly­sten lang­somt og grad­vist mel­der sig.”

Men har den ene de­ci­de­ret ulyst og fø­ler le­de, skal man la­de væ­re, « si­ger han.

» Hvis man fø­ler væm­mel­se ved tan­ken om sex, skal man lyt­te til sig selv. El­lers går man på kom­pro­mis med si­ne eg­ne græn­ser. Man la­der sig over­ta­le til no­get, man ik­ke har lyst til. Det kan må­ske gå en en­kelt gang el­ler to, men hvis man gang på gang går på kom­pro­mis med sin ulyst, ska­der det bå­de ens lyst yder­li­ge­re samt for­hol­det til ens part­ner, for­di man tæn­ker: ’ Hvis be­hov er vig­tigst her. Mi­ne el­ler di­ne’? «

» Man har al­tid ret til at si­ge nej til at ha­ve sex. Men hvis det er et valg, som kom­mer til at gæl­de over læn­ge­re tid, er det ik­ke et valg, man kan træff e på sin part­ners veg­ne. Man har ik­ke ret til at af­skæ­re en an­den per­son fra at ha­ve sex. Man kan ik­ke tvin­ge sin part­ner til at leve i cøli­bat, « si­ger kli­nisk se­xo­log Vi­vi Hol­læn­der, der dog un­der­stre­ger:

» In­gen har ret til at ha­ve sex med et an­det men­ne­ske imod dets vil­je. «

Fak­tisk er det ik­ke man­gel på sex, der er den stør­ste dræ­ber for par­for­hol­det, si­ger hun.

» Det vær­ste er, hvis man mi­ster in­ti­mi­te­ten i et for­hold. For så mi­ster man sam­ti­dig og­så fø­lel­sen af at hø­re sam­men som par. Og så bli­ver for­hol­det sår­bart. «

Hvis lyst- uba­lan­cen bli­ver for stor, kan det væ­re en god idé at sø­ge pro­fes­sio­nel hjælp hos en par­te­ra­pe­ut el­ler se­xo­log.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.