180° ’ Det var ble­vet ubær­ligt at bo i Ki­na’

Som ny­gift tog Siv til sit el­ske­de Ki­na og le­ve­de et hek­tisk liv i Shang­hai som for­ret­nings­kvin­de. Men Shang­hai er ik­ke et sted for børn og plud­se­lig en dag ryk­ke­de Siv fa­mi­li­en til en svensk skov

BT - - TEMA - Af Ma­rie Var­m­ing

Fo­to Klaus Sletting

Ddansk hyg­ge er. Det be­tød, at da vi flyt­te­de til Shang­hai med en kuf­fert i hver hånd, stod al­le vo­res ki­ne­si­ske ven­ners fa­mi­li­er klar til at ta­ge imod os med åb­ne ar­me og skaf­fe os et sted at bo og no­get at la­ve, « hu­sker Siv med ly­sen­de øj­ne. De fik den før­ste store or­dre i de­res fir­ma. Et stort in­ter­na­tio­nalt ho­spi­tal skul­le ha­ve la­vet hjem­mesi­de, og Siv og Stran­ge gik i gang uden at ha­ve hver­ken er­fa­ring, stra­te­gi el­ler for­ret­nings­plan. Det fun­ge­re­de, og ef­ter­hån­den spred­te ryg­tet sig, at de to dan­ske­re var go­de til at la­ve hjem­mesi­der. Så­dan gik det slag i slag, og Siv og Stran­ge tjen­te go­de pen­ge på hjem­mesi­de­de­sign. Siv solg­te og mar­keds­før­te, mens Stran­ge pro­gram­me­re­de og de­sig­ne­de. Til­sam­men skab­te de en livs­stil med plads til dag­li­ge re­stau­rant­be­søg, pri­vat mas­sør hver mandag og hus­hjælp. Med de­res åb­ne sind fik par­ret og­så en mas­se ki­ne­si­ske ven­ner og lær­te ef­ter­hån­den bå­de sprog og skik­ke.

» Der gik fle­re år, før det gik op for mig, at der var an­dre dan­ske­re i Shang­hai. De bo­e­de i små enkla­ver, og jeg hav­de sim­pelt­hen ik­ke be­hov for at fin­de ud af, at de var der, « si­ger Siv.

I 2007 kom Milan til ver­den. Han er gan­ske vist født på Born­holm, men var kun en må­ned gam­mel, da hans for­æl­dre tog ham med hjem til Ki­na, hvor han skul­le til­brin­ge si­ne før­ste le­ve­år. Her hav­de hans for­æl­dre sta­dig god vind i sej­le­ne, den sø­de hus­hjælp tog gla­de­ligt lil­le Milan med på mar­ke­der. Men nu be­gynd­te de før­ste tegn på, at de skul­le vi­de­re, at vi­se sig.

» For det før­ste er det ik­ke al­tid let at bo i Shang­hai. Folk stir­rer og vil rø­re ved én og fo­to­gra­fe­re én he­le ti­den. Når vi spi­ser på en re­stau­rant, ban­ker de på ru­den og vin­ker. Jeg blev he­le ti­den stop­pet af folk, som syn­tes, at Milan hav­de for lidt tøj på, « hu­sker Siv.

Pla­stic i mæl­ken

Alt det kun­ne hun væn­ne sig til.

» Men der var nog­le af vo­res ven­ner, der be­gynd­te at te­ste de­res børn for spor ef­ter den vold­som­me ki­ne­si­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.