Bed­re kli­ma gør dig sun­de­re

Når du kæm­per mod kli­ma­for­an­drin­ger­ne, og­så din egen sund­hed

BT - - STYRK DIT LIV - Af Sus­an­ne Say­ers

i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald

Mu­re­ning er et stør­re pro­blem i ud­vik­ling­s­lan­de og lan­de som In­di­en og Ki­na end i Dan­mark, så er der og­så hund­red­vis af døds­fald og et højt an­tal sy­ge­da­ge på grund af luft foru­re­ning her­hjem­me, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Skær ned på kød og kal­o­ri­er

» Og det gi­ver god me­ning at spi­se fl ere grønt­sa­ger og me­get min­dre kød og i det he­le ta­get at skæ­re ned på vo­res ind­tag af kal­o­ri­er. Vi kan be­kæm­pe over­vægt og en ræk­ke al­vor­li­ge syg­dom­me, sam­ti­dig med at vi hjæl­per na­tur, mil­jø og kli­ma. Det er en win- win- si­tu­a­tion, « til­fø­jer han.

En af for­fat­ter­ne til rap­por­ten bag an­be­fa­lin­gen i The Lan­cet, pro­fes­sor Ant­ho­ny Co­stel­lo fra UCLu­ni­ver­si­te­tet i Lon­don, er enig i, at der er lut­ter go­de grun­de til at gø­re no­get for at brem­se kli­ma­for­an­drin­ger­ne.

» Vi bli­ver fe­de­re, vi får hjer­te­an­fald, hjer­ne­blød­nin­ger, di­a­be­tes, lun­ge­syg­dom­me, de­pres­sio­ner, angst, og al­le de må­der, som vi vil be­skyt­te os mod kli­ma­for­an­drin­ger på, vil hjæl­pe vo­res hel­bred, uan­set om det er at trans­por­te­re sig ak­tivt – at gå og cyk­le – spi­se sun­de­re el­ler skæ­re luft foru­re­nin-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.