LEV KLI­MA­VEN­LIGT – OG BLIV SUN­DE­RE

BT - - STYRK DIT LIV -

I 2014 cyk­le­de dan­sker­ne til­sam­men 3,1 mia. ki­lo­me­ter, og det var en stig­ning på syv pct. i for­hold til året før. Men vi har en lang tra­di­tion for at cyk­le, og der er man­ge go­de grun­de til selv at hop­pe i sad­len, hvis du ik­ke al­le­re­de har gjort det. Fle­re un­der­sø­gel­ser har vist, at det er den re­ne over­skud­s­for­ret­ning for sam­fun­det, at vi cyk­ler i ste­det for at ta­ge bi­len. Det er der man­ge år­sa­ger til, men den vig­tig­ste er den bed­re sund­hed for cyk­li­ster­ne. Et for­søg fra København har vist, at men­ne­sker, som cyk­ler til og fra job el­ler stu­di­er hver dag, har 28 pct. min­dre ri­si­ko for at dø for tid­ligt end men­ne­sker, som sid­der stille på vej til og fra job. Og i de tre år, hvor Oden­se gjor­de en sær­lig ind­sats for at væ­re cy­kel­by og få fle­re til at cyk­le, be­reg­ne­de kom­mu­nen, at det hav­de spa­ret 33 mio. kr. i sund­heds­om­kost­nin­ger, for­di cyk­li­ster­ne hav­de fær­re sy­ge­da­ge, og for­di der kom min­dre luft­foru­re­ning fra bi­ler­ne.

Det får du ud af det

Bå­de børn og voks­ne får bed­re hel­bred af at cyk­le. Børn, der cyk­ler til skole, ned­sæt­ter ri­si­ko­en for se­ne­re at ud­vik­le ty­pe 2- di­a­be­tes og hjer­te­kar­syg­dom­me. Og når børn cyk­ler til skole, bli­ver de bed­re til at kon­cen­tre­re sig og læ­re i sko­len. Det har fle­re un­der­sø­gel­ser vist.

Den gen­nem­snit­li­ge dan­sker spi­ser i dag dob­belt så me­get kød som vo­res bedste­for­æl­dre. Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet har be­reg­net, at hver dan­sker i gen­nem­snit spi­ser 48 kg kød om året. Men det var vo­res bedste­for­æl­dre, som hav­de fat i den lange en­de. Et højt kød­for­brug øger ri­si­ko­en for kræft, over­vægt og hjer­te­kar­syg­dom­me. Sær­ligt kød fra fir­be­ne­de dyr som svin, kvæg og får ser ud til at væ­re pro­ble­ma­tisk. Den nem­me­ste må­de at skæ­re ned på kø­det på er at ind­fø­re kød­lø­se da­ge re­gel­mæs­sigt og el­lers sør­ge for at gi­ve kø­det en birol­le på tal­ler­ke­nen: Skær dit kød­for­brug ned til højst 100 gram kød om da­gen. Ind­før kød­lø­se da­ge, og lad grønt­sa­ger spil­le ho­ved­rol­len i dit køk­ken. Lad dig in­spi­re­re af f. eks. mid­del­havs­køk­ke­net. Ma­den i Asi­en, bl. a. Ja­pan, In­di­en, Thailand og Viet­nam, har ge­ne­relt og­så væg­ten lagt på grønt­sa­ger. • Spis højst rødt kød en gang om ugen. • Skift kød fra fir­be­ne­de dyr ud med fjer­kræ, skal­dyr og fisk. Vælg ma­gert kød Be­græns for­bru­get af ba­con, pøl­ser og an­det sal­tet, og for­ar­bej­det kød. Kød, æg og me­je­ri­pro­duk­ter må højst fyl­de en fjer­de­del af tal­ler­ke­nen. Halv­de­len skal væ­re frugt og grønt­sa­ger, ger­ne grove, og den sid­ste fjer­de­del grove kor­n­pro­duk­ter. • •

Det får du ud af det

Du mind­sker ri­si­ko­en for at dø for tid­ligt Ned­sat ri­si­ko for hjer­te­kar­syg­dom­me Min­dre ri­si­ko for en ræk­ke kræft­syg­dom­me, bl. a. brystkræft og tarm­kræft Bed­re mu­lig­hed for at hol­de en sund vægt

Det får kli­ma­et ud af det

Et af de stør­ste mil­jø- og kli­mapro­ble­mer er kød­for­bru­get. Det skyl­des, at der går ufat­te­ligt man­ge res­sour­cer til at pro­du­ce­re kød, man­ge gan­ge fle­re end kø­det gi­ver tilbage til os, når vi spi­ser det. Land­brugs­dyre­ne er glo­balt skyld i stør­re CO2- ud­led­ning end den sam­le­de trans­port til lands, til vands og i luf­ten. Et af pro­ble­mer­ne er, at det kræ­ver store are­a­ler at dyr­ke fo­der nok til dy­re­ne, og de are­a­ler skaf­fes blandt an­det ved at fæl­de sko­ve, som el­lers kun­ne ha­ve brem­set kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Pro­duk­tio­nen af gød­ning og plan­te­gift bi­dra­ger og­så til CO2- ud­s­lip­pet. I Dan­mark er vo­res kød­for­brug som nævnt på 48 kg pr. dan­sker, men det er uden at ta­ge højde for vo­res store mad­spild. Vi kø­ber me­get me­re kød end det, og da det skal pro­du­ce­res, er det skidt for kli­ma­et. FN og fle­re tæn­ket­an­ke har gjort det klart, at en af de mest ef­fek­ti­ve må­der at be­kæm­pe kli­ma­for­an­drin­ger på er at skæ­re ned på kød­for­bru­get. Og et hol­land­sk for­sker­hold har be­reg­net, at vi kan hal­ve­re om­kost­nin­ger­ne ved at brem­se kli­ma­for­an­drin­ger­ne, hvis ver­dens be­folk­ning ned­brin­ger kød­for­bru­get mar­kant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.