’ Vi kan ik­ke væ­re sun­de på en syg pla­net’

BT - - KLUMMEN -

Jeg stod i den grøn­land­ske by Si­si­mi­ut, da jeg fan­ge­de et nyheds­glimt på tv. Det va­re­de må­ske et halvt mi­nut. Hi­sto­ri­en var, at den ark­ti­ske is kan væ­re helt væk om gan­ske få år. Der­ef­ter klip­pe­de ud­sen­del­sen vi­de­re til et læn­ge­re indslag om den græ­ske gældskri­se.

Grøn­læn­der­ne kun­ne for­kla­re mig, at ta­bet af ha­vi­sen er kri­tisk på man­ge må­der. En af dem er, at ha­vi­sen mu­lig­vis er det, som hol­der de gi­gan­ti­ske gletsje­re tilbage. In­gen ved, hvad seud­ryd­del­ses­pe­ri­o­de, hvor ar­ter for­svin­der i hæs­blæ­sen­de tem­po og langt hur­ti­ge­re, end det vil­le væ­re sket, hvis men­ne­sket ik­ke øde­lag­de na­tu­ren.

Vi har få­et et wa­ke- up- call, og væk­k­eu­ret har rin­get læn­ge, og hver gang slår vi det over på snooze. Og jeg fat­ter sim­pelt­hen ik­ke, at vi ik­ke ta­ger det me­re al­vor­ligt. Vi er den før­ste ge­ne­ra­tion, som ved, hvor me­get ska­de vi for­vol­der, og kan gø­re no­get ved det. Det for­plig­ter.

Jeg har før skre­vet, hvor vig­tig na­tu­ren er for os. Selv om vi prø­ver at fjer­ne os fra den, så har den skabt os, og de fle­ste ken­der glæden ved en so­l­op­gang, ved at sid­de ved ha­vet, van­dre i en skov el­ler ba­re ny­de sy­net af flak­sen­de som­mer­fug­le hen over ha­vens blom­ster. Vi ved, at na­tu­ren kan hel­bre­de stress og gø­re os gla­de­re, at vi læ­rer bed­re og bli­ver hur­ti­ge­re ra­ske, når vi er i na­tur­li­ge om­gi­vel­ser.

Alt det er vi ved at øde­læg­ge for os selv, vo­res børn og bør­ne­børn.

Hel­dig­vis kan vi gø­re no­get ved det. Vi har ev­ner­ne, vi har vi­den. Det ene­ste, der mang­ler, er viljen.

Og fak­tisk er det en win- win- si­tu­a­tion. Hvis du gør no­get for na­tu­ren og kli­ma­et, gi­ver du sam­ti­dig din egen sund­hed et fan­ta­stisk boost. Alt det, der skal til for at be­kæm­pe kli­ma­for­an­drin­ger, kan bli­ve en kæm­pe ge­vinst for fol­kes­und­he­den, som det me­di­cin­ske tids­skrift The Lan­cet og­så skri­ver. El­ler som jeg ple­jer at si­ge: Vi kan ik­ke væ­re sun­de på en syg pla­net.

Så hvis du ik­ke gi­der at gø­re no­get for kli­ma­et, så gør det i det mind­ste for dig selv. Men gør no­get.

ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.