? STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

BT - - KLUMMEN - Hej Chris. Chris Ma­cDo­nald:

Min mand og jeg har en søn på 14 år, som med jæv­ne mel­lem­rum kla­ger over og ud­strå­ler træt­hed ud over det nor­ma­le. Han fejl­er ik­ke no­get, men vi har svært ved at få ham over­be­vist om, at lidt me­re søvn vil­le hjæl­pe. Har du nog­le go­de råd el­ler an­det, som må­ske kan hjæl­pe os med at over­be­vi­se ham? Ven­lig hil­sen og god som­mer Jan og An­ne- Katrine

Tak for dit spørgs­mål. Det er ved at væ­re et styk­ke tid si­den, at jeg har kig­get på resultater om­kring børn og un­ges sove­va­ner, men ef­ter lidt re­search faldt jeg over den­ne un­der­sø­gel­se fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed. Her vi­ser re­sul­ta­ter­ne fra Sko­lebørns­un­der­sø­gel­sen fra 2014, at me­re end tre ud af fi­re ele­ver i al­de­ren 11- 15 år er træt­te om mor­ge­nen, når de skal i skole. Det sva­rer til om­kring 78 pro­cent og er des­u­den en for­dob­ling si­den 1988, hvor det ’ kun’ var 31 pro­cent. Det er bå­de tan­ke­væk­ken­de og skræm­men­de på én og sam­me tid.

Så hvad skal I som for­æl­dre gø­re for at hjæl­pe je­res søn bedst mu­ligt på vej? Jeg har ik­ke

We­e­kend - 04.07.2015 børn, så det er selv­føl­ge­lig let­købt at gi­ve råd på det­te om­rå­de, men jeg for­sø­ger al­li­ge­vel. For børn, men og­så voks­ne, er det kun­stigt lys fra tv, tab­lets og smartp­ho­nes, som hol­der os våg­ne, når vi egent­lig bur­de sove.

Hvis det ik­ke al­le­re­de er til­fæl­det, så vil­le jeg for­by­de al elek­tro­nik ef­ter kl. 19.30 på je­res søns væ­rel­se. Og lav evt. og­så et re­gel­sæt, som gæl­der for din mand og dig, så I går for­re­st som go­de rol­lemo­del­ler. Jeg er slet ik­ke i tvivl om, at han vil sy­nes, I er de mest old­n­or­di­ske for­æl­dre på he­le pla­ne­ten, og al be­gyn­del­se er svær, men med ti­den vil han væn­ne sig til, at det fak­tisk er helt nor­malt at sove uden at kun­ne la­de sig un­der­hol­de af Fa­ce­book, hvis man våg­ner midt om nat­ten, og at det, han har prak­ti­se­ret

ik­ke er helt så nor­malt, som han må­ske tror. Og han vil våg­ne me­re frisk og ud­hvilet end læn­ge. Det er en bonus i sig selv, når man har mær­ket på egen krop, hvor­dan det egent­lig fø­les at væ­re ud­hvilet. Jeg hå­ber, at det gav jer svar. God som­mer re­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.