UGENS TEMA: Kli­ma­et

BT - - KLUMMEN -

der vil ske, når ha­vi­sen er væk, om gletsjer­ne vil ræ­se mod ha­vet, hvor me­get ver­dens­ha­ve­ne i gi­vet fald vil sti­ge, og om Gol­f­strøm­men even­tu­elt vil bli­ve brem­set el­ler min­dre sta­bil af den store mæng­de iskoldt fersk­vand, så­dan som nog­le for­ske­re igen for ny­lig har gi­vet ud­tryk for.

Vi står over for en ka­ta­stro­fe, som vi oven i kø­bet kan gø­re no­get ved, og al­li­ge­vel skæn­ker vi det knap nok en om­ta­le i en nyheds­ud­sen­del­se. I don’t get it.

Pa­ven, som vel er den mest be­tyd­nings­ful­de krist­ne per­son, op­for­dre­de for­le­den ver­dens le­de­re til at be­kæm­pe kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Vi har en pligt til at gø­re det, vi skal pas­se på na­tu­ren og dens mang­fol­dig­hed og be­kæm­pe grå­dig­hed.

No­gen­lun­de sam­ti­dig vi­ste end­nu en un­der­sø­gel­se, at vi nu be­fin­der os i den sjet­te mas-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.