Ud­flugt med dø­den

Ri­chard Fla­na­gan be­ret­ter i » Den smal­le vej til det dybe nord « om nog­le af de fryg­te­li­ge ting, men­ne­sker kan gø­re mod hin­an­den.

BT - - BOG- FIX - Af Tor­ben Weirup

tow@ ber­ling­s­ke. dk

DDen smal­le vej til det dybe nord. Ri­chard Fla­na­gan. 300 kr.

494. Po­li­ti­ken. flo­den Kwai « , der og­så blev fil­ma­ti­se­ret. For et par år si­den blev der la­vet en an­den film, » The Railway Man « , med Ni­co­le Kid­man og Co­lin Fir­th, der hav­de et til­sva­ren­de tema. I den er det en bri­tisk sol­dat, der un­der ar­bej­det med ThailandBur­ma- jer­n­ba­nen bli­ver mis­hand­let og tor­tu­re­ret. Og som man­ge år ef­ter op­sø­ger sin bød­del.

» Den smal­le vej til det dybe nord « lå­ner sin ti­tel fra en rej­se­be­skri­vel­se af Bas­ho. Han var en af de stør­ste skik­kel­ser i ja­pansk digt­ning; et høj­de­punkt i ja­pansk kul­tur og der­med det stik mod­sat­te af de krigs­for­bry­del­ser, Den Kej­ser­li­ge Ja­pan­ske Hær ud­før­te i for­bin­del­se med an­læg­gel­se af Dø­de­ns jer­n­ba­ne, og i ro­ma­nen gø­res et tap­pert for­søg på at gi­ve en for­kla­ring på de ja­pan­ske bød­lers ger­nin­ger. Ro­ma­nens ho­ved­per­son er mi­li­tær­læ­gen Dor­ri­go Evans, der bli­ver man­den med den hø­je­ste rang i lej­ren og der­for fan­ger­nes re­præ­sen­tant over for ja­pa­ner­ne.

Ro­ma­nens vig­tig­ste for­tæl­ling er hi­sto­ri­en om, hvor mod­by­de­ligt det var, og hvor­dan der al­li­ge­vel kan væ­re or­dent­lig­hed og an­stæn­dig­hed i en ek­strem men­ne­ske­lig si­tu­a­tion. Be­skri­vel­ser­ne af mod­by­de­lig­he­der­ne kan væ­re van­ske­li­ge at læ­se, men el­lers er bo­gen let­til­gæn­ge­lig og si­ne ste­der me­get gribende.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.