Kun­sten at få et job Frem­tid i kul­den

BT - - BOG- FIX -

Det hand­ler om at skri­ve en jo­ban­søg­ning, der er så spe­ci­el, at den væk­ker op­mærk­som­hed. Hvor­dan gør man det? Ved at la­de den hand­le me­re om job­bet og ar­bejds­gi­ve­ren end om én selv. Så­dan ly­der et råd i bo­gen ’ Hit med job­bet’, og det råd kan, iføl­ge for­fat­te­ren Ste­en Kræ­mer Ras­mus­sen bru­ges, li­ge­gyl­digt hvil­ket job det er, man sø­ger. Fry­den­lund, 179 si­der, 199 kro­ner. ’ 2040’ hed­der en ny an­to­lo­gi med 10 novel­ler af un­ge grøn­land­ske ’ for­fat­ter­spi­rer’, der har vun­det en novel­le­kon­kur­ren­ce. An­to­lo­gi­en hand­ler om mi­ne­drift, kær­lig­hed, ri­ge, fat­ti­ge, syg­dom, etc. og me­re over­ord­net stil­les spørgs­må­let, om Grøn­lands po­li­ti­ke­re kan sty­re ud­vik­lin­gen væk fra de tra­di­tio­nel­le vær­di­er. Mi­lik, 285 si­der, 249 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.