Na­tur på sten­bro­en

BT - - BOG- FIX -

Blå­grøn­ne strøm­me af na­tur lø­ber gen­nem man­ge by­er. Men vi er ik­ke go­de nok til at tæn­ke na­tur og by sam­men, og må­ske li­der vi un­der den mis­for­stå­el­se, at na­tu­ren kan ta­ge va­re på sig selv? Det dis­ku­te­res i ’ By­ens grøn­ne struk­tur. Na­tur og mil­jø i byland­ska­bet’, der er re­di­ge­ret af se­ni­o­r­for­sker i mil­jøso­cio­lo­gi Lars Kjerulf Pe­ter­sen. Uni­ver­si­tets­for­lag, 102 si­der, 149,95 kro­ner.

We­e­kend - 04.07.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.