’ Jeg lyt­ter til mi­ne go­de ven­ner fra Lukas Gra­ham’

Emil Si­mon­sen fra Roskil­de- ak­tu­el­le Suspekt

BT - - BOG- FIX - Af Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv?

Fo­to Si­mon Skip­per ho­eg@ bt. dk » Vi lyt­ter til As­ap Ro­cky, Lukas Gra­ham og Mel­lem­fin­gamuzik. As­ap Ro­cky, for­di det er det bed­ste hip­hop al­bum, der er kom­met i 2015. Det har sin egen stil og lyd. Han er dyg­ti­ge­re end de fle­ste og tør ud­for­dre gen­ren. Lukas, for­di han er pis­se­dyg­tig og en god ven. Mel­lem­fin­gamuzik, for­di dren­ge­ne re­præ­sen­te­rer en helt ny ge­ne­ra­tion in­den for vo­res gen­re, og de gør det fan­ta­stisk godt… og så er de i øv­rigt og­så fra Al­bert­slund. » Al mu­sik som er god mu­sik. Vi sid­der ik­ke fast i en be­stemt gen­re el­ler stilart. Vi dyr­ker alt fra tras­h­me­tal til ja­zz, klas­sisk, pop, soul og hip­hop. « » Det var en do­ku­men­tar med Ni­ck Ca­ve, den var me­get in­ter­es­sant. En an­der­le­des må­de at la­ve do­ku­men­tar på, hvor han bl. a. ser si­ne dæ­mo­ner i an­sig­ter, i fy­sisk form. Han bli­ver kon­fron­te­ret og kon­fron­te­rer for­ti­dens spø­gel­ser og re­la­tio­ner, som er gå­et i va­sken. « » Co­m­ing to Ame­ri­ca’ Ed­die… fuck you Ed­die, you are the fuck man’. « Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? » Vi var til AVAVAV på Roskil­de for et par da­ge si­den. Det var et fan­ta­stisk brag af en fest. De for­mår vir­ke­lig at hi­ve folk med, og­så selv­om der på in­gen må­de bli­ver le­flet for let­te dro­ps el­ler umid­del­ba­re ra­dio­hit. Det er sø­gen­de, eks­pe­ri­men­te­ren­de og ny­ska­ben­de. En ga­ve til ver­dens elek­tro­ni­ske sce­ne. In­ter­na­tio­nalt, med op­rin­del­se i Dan­mark. Vent og se, hvor langt de her dren­ge kan ta’ den. « » En kon­cert, hvor man ik­ke tæn­ker over, hvor man er til ste­de. En kon­cert, hvor man kan mær­ke, at ban­det el­ler so­li­sten er li­ge så re­vet med, som man selv er. Der er in­tet vær­re end en per­son, der ba­re står og gla­ner i egen suc­ces og ven­ter på at bli­ve hyl­det. « » Vi ser al­drig tv. Vi spil­ler play­sta­tion el­ler ste­ner Net­flix, HBO el­ler selvvalg­te do­ku­men­tar­pro­gram­mer om jor­den, dyr, men­ne­sker el­ler krig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.