Brød sam­men in­den skæb­nedag

Græker­ne går i dag til stem­m­eur­ner­ne. Fol­ke­af­stem­nin­gen føl­ges med spæn­ding

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk Fo­to: AFP

GRÆKEN­LAND

Han hed­der Gi­o­r­gos Chatzi­fo­ti­a­dis, og han er ble­vet bil­le­det på den græ­ske øko­no­mi­ske tragedie, der i dag når sit fo­re­lø­bi­ge kli­maks, når lan­dets ind­byg­ge­re våg­ner op til en af de mest dra­ma­ti­ske da­ge i man­ge år.

I fre­dags tog Gi­o­r­gos Chatzi­fo­ti­a­dis tu­ren til fi re for­skel­li­ge ban­ker i Græken­lands næst­stør­ste by The­s­sa­lo­niki i den nord­li­ge del af lan­det. Men eft er at ha­ve stå­et i kø ved pen­geau­to­ma­ten ved den fj er­de bank, brød han sam­men, da han for­gæ­ves hav­de for­søgt at hæ­ve 120 eu­ro fra sin og hu­stru­ens pen­sion. På grund af fryg­ten for at lø­be tør for pen­ge kan ind­byg­ge­re ik­ke hæ­ve me­re end 60 eu­ro om da­gen.

Kort eft er Gi­o­r­gos Chatzi­fo­ti­a­dis sank sam­men med tå­rer i øj­ne­ne for­an ban­ken, ero­be­re­de bil­le­der­ne af den græ­den­de mand de etab­le­re­de og so­ci­a­le me­di­er ver­den over. Han blev an­sig­tet på det græ­ske gælds- ma­re­ridt, som nu kan dre­je i to for­skel­li­ge ret­nin­ger.

I dag er nem­lig en skæb­nedag for de gælds­pla­ge­de græke­re, der skal i stem­me­bok­se­ne og en­ten stem­me ja el­ler nej til de re­form­krav, som lan­dets kre­di­to­rer har kræ­vet. Den græ­ske gæld har nu run­det 2.400 mia. kr.

Ja el­ler nej – pest el­ler...

I de se­ne­ste uger har den græ­ske re­ge­ring an­be­fa­let et klart nej til fol­ke­af­stem­nin­gen, der vil bli­ve fulgt nø­je af isærs EUs stats­le­de­re og kre­di­to­rer.

Fle­re me­nings­må­lin­ger ty­der på, at fol­ke­af­stem­nin­gen bli­ver en gyser. Men val­get, som de stem­me­be­ret­ti­ge­de græke­re står over for, er hel­ler ik­ke nemt. For bå­de et ja og et nej vil med­fø­re store for­an­drin­ger.

Et nej kan fø­re til stats­lig kon­kurs. Men hvis et fl er­tal af græker­ne stem­mer ja, vil de snart bli­ve ramt af de re­for­mer, som kre­di­to­rer­ne kræ­ver. Det hand­ler bl. a. om æn­drin­ger i pen­sio­nen, hø­je­re moms, stats­li­ge be­spa­rel­ser og pri­va­ti­se­ring af off ent­li­ge virk­som­he­der.

Den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Ale­xis Tsi­pras, har fl ere gan­ge tord­net mod de krav, som lan­det er ble­vet mødt med. I en tv- ta­le fre­dag var han og­så klar i mælet:

» Sig nej til af­pres­ning og ul­ti­ma­tum­mer, « lød det fra pre­mi­er­mi­ni­ste­ren.

I de højspænd­te for­hand­lin­ger, der har ud­spil­let sig mel­lem græ­ske top­mi­ni­stre og lan­dets kre­di­to­rer, har Ale­xis Tsi­pras bedt om at få eft er­gi­vet 30 pct. af den græ­ske gæld og for­søgt at få af­drags­fri­hed i 20 år. Men de for­slag er ble­vet mødt med ho­ved­rysten. Sam­ti­dig op­for­drer fl ere EU- le­de­re i mod­sæt­ning til den græ­ske re­ge­ring væl­ger­ne til at stem­me ja i dag.

Læs me­get me­re om den græ­ske kri­se på si­de 24 og 25. MAD Si­den i for­gårs har fl ere in­ter­na­tio­na­le me­di­er meldt om en tru­en­de man­gel på mad, me­di­cin og ba­sisva­rer i det kri­se­ram­te Græken­land. Hvis græker­ne ik­ke får en ny lå­ne­aft ale, kan su­per­mar­ke­der­ne få svært ved at fyl­de hyl­der­ne med mad­va­rer.

Fre­dag aft en for­tal­te det græ­ske me­die Kat­hi­me­ri­ni, at fø­de­va­re­in­du­stri­en og fl ere su­per­mar­kedskæ­der er be­kym­re­de for, om de lø­ber tør for va­rer.

Pro­ble­met er, at de græ­ske virk­som­he­der har svært ved at hand­le med ud­lan­det, for­di de ik­ke kan be­ta­le for va­rer­ne, så læn­ge ban­ker­ne er luk­ket.

In­gen pro­ble­mer

Hos Spies Rej­ser hø­rer de ik­ke om pro­ble­mer på sel­ska­bets desti­na­tio­ner, for­tæl­ler kom­mu­ni­ka­tions­chef Tor­ben Andersen.

» Der er in­gen man­gel på no­get som helst end­nu. Tvær­ti­mod mel­der fl ere af vo­res rej­se­mål tilbage og si­ger, at de kan kla­re sig uger el­ler må­ne­der frem, « for­kla­rer Tor­ben Andersen, der for­tæl­ler, at sel­ska­bet ik­ke har lagt en nød­plan, så­fremt kri­sen for­stær­kes.

» Det er klart, at vi gør os nog­le tan­ker om, hvor­dan vi skal hånd­te­re si­tu­a­tio­nen. Men vi har ik­ke lagt en plan punkt for punkt. Vi hånd­te­rer det lø­ben­de, « si­ger han.

Og­så Bravo Tours og Star Tour skri­ver på de­res hjem­mesi­der, at den græ­ske kri­se ik­ke på­vir­ker de­res gæ­ster.

jo­jr

Pen­sio­ni­sten Gi­o­r­gos Chatzi­fo­ti­a­dis brød græ­den­de for­an en bank, ef­ter at han for­gæ­ves hav­de for­søgt at hæ­ve 120 eu­ro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.