KUL­TUR­MI­NI­STER SOM FOR­NUF­TENS STEM­ME ’’

Vi har få­et en kul­tur­mi­ni­ster, der går op i kunst og kul­tur. Og Ber­tel Haar­der ved no­get om at væ­re mi­ni­ster

BT - - DEBAT - ’ Løk­ke må kæm­pe fra hus til hus’

Dan­mark har få­et en kir­ke- og kul­tur­mi­ni­ster, der fak­tisk går op i kunst og kul­tur, re­li­gion og de­bat. Og ved, hvad han ta­ler om. Ber­tel Haar­der er run­det af det Højsko­le- Ven­stre, der var med til op­byg­ge det mo­der­ne Dan­mark, og den slags vrim­ler det ik­ke just med i Løk­kes de­ci­me­re­de fol­ke­tings­grup­pe. Carl Holst er vel ham, der kom­mer nær­mest. Hvis vi ser bort fra den al­ter­na­ti­ve Uff e El­bæk, er ud­næv­nel­sen af Haar­der fort­sæt­tel­sen af en po­li­tisk trend de se­ne­ste år: At kul­tur­mi­ni­ster­po­sten be­sæt­tes af er­far­ne og al­der­s­teg­ne pro­fi ler. Per Stig Møl­ler, Ma­ri­an­ne Jel­ved og nu Ber­tel Haar­der. VI HAR DEN­NE gang få­et en mand, der bå­de går op i ind­hol­det og ved no­get om sub­stan­sen - og der­u­d­over for­står sig på job­bet. Haar­der har væ­ret mi­ni­ster man­ge gan­ge før. Før­ste gang som un­der­vis­nings­mi­ni­ster for 33 år si­den, da jeg gik på gym­na­si­et i Tør­ring og vi - godt nok lidt på skrømt - i en så­kaldt hap­pe­ning for­søg­te at prop­pe så man­ge ele­ver ind i klas­se­lo­ka­let, som mu­ligt. For at pro­teste­re mod for man­ge ele­ver i klas­sen. Den­gang blev ’ Ber­tel Bims’ lagt for had, og der blev teg­net ka­ri­ka­tu­rer af ham med stik­ken­de øj­ne og ul­ve­s­mil. Si­den har op­fat­tel­sen de fl este ste­der æn­dret sig til det bed­re, og Haar­der er nok og­så - selv om han sik­kert ik­ke vil in­drøm­me det - ble­vet me­re rund med åre­ne. Så selv om vi har få­et en 70- årig kul­tur­mi­ni­ster, har vi få­et én, der fav­ner bredt og ram­mer bå­de fi nkul­tur og fol­ke­lig­hed. I stor­by­en så­vel som på lan­det. Det er ik­ke så rin­ge. BER­TEL HAAR­DER ER li­be­ra­list og ide­o­log. Og nær­mest født til beg­ge de­le. Når der al­li­ge­vel dra­ges et let­tel­sens suk man­ge ste­der, er grun­den, at det kun­ne ha­ve væ­ret me­get vær­re. Set fra det kunst- og kul­tur­liv, der le­ve­de re­la­tivt be­skyt­tet un­der SR- re­ge­rin­gen og som kun­ne ha­ve få­et en lang ’ vær­re’ mi­ni­ster, der vil­le fj er­ne store de­le af kunst­støt­ten og li­cen­sen til DR. Det er dog in­gen tvivl om, at DR er på den nye re­ge­rings - og der­med og­så Ber­tel Haar­ders - ob­ser­va­tions­li­ste. I re­ge­rings­grund­la­get står, at DR skal væ­re me­re ’ kva­li­tets­fo­ku­se­ret’, og på godt dansk be­ty­der det, at den gam­le stats­ra­dio­fo­ni skal væ­re smal­le­re. Selv om DRs el­lers vels­mur­te kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling er gå­et i en form for fe­ri­e­tran­ce, har ge­ne­ral­di­re­kør Ma­ria Rør­bye Rønn selv­føl­ge­lig og­så op­fat­tet de æn- dre­de sig­na­ler. I et twe­et kvitt­te­rer hun for Haar­ders bud­skab, men spid­der tilbage med, at DR al­drig skal bli­ve smalt og ’ kun for eli­ten’. DET KAN DE fl este for­stan­di­ge men­ne­sker bli­ve eni­ge om, her­i­blandt og­så Ber­tel Haar­der. Men slags­må­let om hvor me­get DR skal bre­de sig, vil få for­ny­et næ­ring, og selv­om me­di­e­for­li­get er på plads ind­til 2018, læg­ges der ge­ne­relt op til at hol­de me­re øje med DRs eks­pan­sions­pla­ner. Bå­de nu og i for­bin­del­se med et kom­men­de me­di­e­for­lig. Det er en væ­sent­lig æn­dring i for­hold til for­gæn­ge­ren Ma­ri­an­ne Jel­ved, der in­tet pro­blem så i DRs magt og stør­rel­se. Jo stør­re DR, des bed­re. Jo me­re de bred­te sig ud over al­le ka­na­ler, plat­for­me og gen­rer, des bed­re, lød det ra­di­ka­le bud­skab. Det bli­ver an­der­le­des med Ber­tel Haar­der, der skal fav­ne og hånd­te­re et par­la­men­ta­risk grund­lag, hvor fl ere par­ti­er går ind for kraftig be­skæ­ring af DR. Men Haar­der kan bli­ve man­den, der sør­ger for, at det he­le kom­mer for­nuft igt i hus.

29. ju­ni

20 kom­men­ta­rer

30. ju­ni

’ Val­gets vir­ke­li­ge pro­blem’

30 kom­men­ta­rer

1. juli

’ Da­gen der­på for Ga­de’

2 kom­men­ta­rer

2. juli

’ Dob­belt­spil fra DF’

37 kom­men­ta­e­rer

3. juli

’ Til­lyk­ke, Pia K.! Vis os, at du kan’

9 kom­men­ta­rer

4. juli

’ Irak- kri­gen er ik­ke for­tid’

0 kom­men­ta­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.