Vil du selv spa­re, Skaarup?

BT - - DEBAT - LØN København Ø

Ste­fan Fønss

I en ra­dioud­sen­del­se for et par da­ge si­den tal­te Dansk Fol­ke­par­tis Pe­ter Skaarup varmt for at ud­lig­ne ulig­he­den i ind­kom­ster her til lands. Må jeg an­be­fa­le ham at be­gyn­de med at gri­be i egen og an­dre po­li­ti­ke­res barm.

De­res le­ve­vil­kår er nem­lig me­get bed­re end de fl este an­dre løn­mod­ta­ge­res. Ca. 740.000 kr. om året før skat. Kom­mer han/ hun fra Jyl­land er der yder­li­ge­re 200.000 kr. i bo­lig­til­læg. Al­le­re­de se­ne­re på året skal Fol­ke­tin­get selv ta­ge stil­ling til løn­for­hø­jel­ser til sig selv - og stem­nin­gen er klart for for­hø­jel­ser. Po­li­ti­ker­nes pen­sio­ner er et pro­vo­ke­ren­de kapitel for sig, og hvis han/ hun har væ­ret mi­ni­ster, er de end­nu me­re pro­vo­ke­ren­de. Og så er de­res pen­sions­al­der me­get la­ve­re end re­sten af be­folk­nin­gens. Di­ver­se fri­kort til DSB, SAS, Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter m. m. skal og­så med i reg­ne­styk­ket. Og for mi­ni­stre­ne gæl­der, at de­res mi­ni­ster­bi­ler skal væ­re så store og ben­zin­slu­gen­de som over­ho­ve­det mu­ligt. Som Per­nil­le Skip­per fra En­heds­li­sten ud­tryk­te det i ugens kronik i Søn­dags­a­vi­sen tid­li­ge­re i år: ’ De fol­ke­valg­te er nog­le, der skal tje­ne be­folk­nin­gen - ik­ke tje­ne på be­folk­nin­gen’.

Så kæ­re Pe­ter Skaarup, hvor­dan for­hol­der du dig til oven­stå­en­de? Vil du sta­dig ar­bej­de for at ud­lig­ne ulig­he­der­ne i ind­kom­ster­ne her til lands?

Skal po­li­ti­ker­ne til at skæ­re i de­res egen løn for at ud­lig­ne ind­komstulig­he­der­ne? Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.