Han god­kend­te Thor­nings bi­lag

Borg­me­ster i Nord­djurs Kom­mu­ne Jan Pe­ter­sen god­kend­te og un­der­skrev Hel­le Thor­nings tvivls­om­me

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ ber­ling­s­ke. dk Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

NØG­LEROL­LE

Den er­far­ne so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster og tid­li­ge­re man­ge­åri­ge med­lem af Fol­ke­tin­get Jan Pe­ter­sen spil­le­de en helt cen­tral rolle for, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt kun­ne få ud­be­talt 23.000 kr. for bi­lag, som var ble­vet af­vist af bog­hol­de­ri­et tilbage i 2006.

Sa­gen om Hel­le Thor­ningS­ch­midts bi­lags­rod træk­ker trå­de til den nu 57- åri­ge Jan Pe­ter­sen, der til dag­ligt bæ­rer borg­mester­kæ­den i Nord­djurs Kom­mu­ne

Den­gang var han grup­pe­for­mand i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Fol­ke­tings­grup­pe.

Kampag­ne mod Løk­ke

Som BT be­skrev ons­dag, så gem­te Hel­le Thor­ning- Sch­midt selv på bi­lags­rod, alt i mens So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i stor­sti­le­de kampag­ner for­søg­te at min­de dan­sker­ne om Ven­stre- for­man­den Lars Løk­ke Ras­mus­sens man­ge uhel­di­ge bi­lags­sa­ger i for­bin­del­se med den net­op over­stå­et valg­kamp.

Af et hidtil hem­me­lig­holdt brev fra So­ci­al­de­mo­kra­tiets da­væ­ren­de bog­hol­de­ri til den So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Fol­ke­tings­grup­pe frem­gik det, at bog­hol­de­ri­et hav­de pro­teste­ret over fem af Hel­le Thor­ning- Sch­midts bi­lag, for­di de ik­ke var i over­ens­stem­mel­se med ‘ Den So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Fol­ke­tings­grup­pes vedtæg­ter’ og ej hel­ler ‘ Fol­ke­tin­gets reg­ler for grup­pe­støt­te­mid­ler’.

Det frem­gik og­så af bre­vet, at så­vel Jan Pe­ter­sen som Hel­le Thor­ning- Sch­midt var ble­vet gjort op­mærk­som på, at bi­la­ge­ne blev ud­be­talt i strid med reg­ler­ne. Al­li­ge­vel blev pen­ge­ne ud­be­talt, for­di Jan Pe­ter­sen god­kend­te bi­la­ge­ne.

Jan Pe­ter­sen var på det tids­punkt man­den med mag­ten til at god­ken­de bi­la­ge­ne. Iføl­ge Fol­ke­tin­gets præ­si­di­ums reg­ler spil­ler grup­pe­for­man­den en helt cen­tral rolle.

Fol­ke­tings­grup­per­nes for­mænd har nem­lig det over­ord­ne­de an­svar for grup­pens ad­mi­ni­stra­tion af til­skuds­mid­ler­ne, hvil­ket blandt an­det kan in­de­bæ­re, at grup­pe­for­man­den god­ken­der ud­gifts­bi­lag.

Abon­ne­ment be­talt to gan­ge

Med an­dre ord: Jan Pe­ter­sens un­der­skrift var og­så en blåstem­pling af bi­la­ge­ne over for re­vi­sio­nen.

På det tids­punkt var Jan Pe­ter­sen i den grad og­så Hel­le Thor­ning- Sch­midts mand. Det var nem­lig hen­de, der bar ham frem i Fol­ke­tin­get. Fra ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer blev Jan Pe­ter­sen for­frem­met til grup­pe­for­mand af Hel­le Thor­ning- Sch­midt umid­del­bart ef­ter, at hun fik mag­ten i par­ti­et i april 2005. Et år se­ne­re røg hans ti­tel som grup­pe­for­mand dog til for­del for tit­len som fi­nansord­fø­rer.

Et af de fem bi­lag, som bæ­rer Jan Pe­ter­sens un­der­skrift, om­hand­ler et al­le­re­de be­talt avisa­bon­ne­ment kra­ter­nes vedtæg­ter og Fol­ke­tin­gets reg­ler for grup­pe- støt­te­mid­ler. » Hvor­dan har du det selv med no­get, der ske­te for ni år si­den? « » Og du hu­sker en­hver de­tal­je om alt, ik’? « » Ved du hvad? Jeg tror vi gør det her ret en­kelt. Jeg har ik­ke no­gen kom­men­ta­rer, og jeg vil ik­ke bi­dra­ge til din hi­sto­rie. Det har jeg sagt tre gan­ge før, og det gentager jeg en gang me­re. Det er slut nu. « sris/ kaak fra 2004 på 5948 kro­ner, som Hel­le Thor­ning- Sch­midt fik godt­gjort på trods af, at det gjaldt for en pe­ri­o­de, hvor hun sad i Eu­ro­pa- par­la­men­tet og end­nu ik­ke var valgt til Fol­ke­tin­get.

En ud­be­ta­ling, som pro­fes­sor i sam­funds­vi­den­skab Bent Gre­ve tid­li­ge­re har ka­rak­te­ri­se­ret som væ­ren­de ‘ i strid med god for­valt­nigns­skik’, for­di ‘ en reg­ning ik­ke kan be­ta­les to gan­ge’.

Selv­om reg­nin­gen var af æl­dre da­to og der­med i strid med ‘ god for­valt­nings­skik’, så valg­te Jan Pe­ter­sen at sæt­te sin un­der­skrift på bi­la­get og god­ken­de det.

Hvor­for har vi ik­ke kun­net få op­lyst. Som det frem­går an­det sted på si­den har han ik­ke øn­sket at be­sva­re det­te helt cen­tra­le spørgs­mål.

Jan Pe­ter­sen øn­sker ik­ke at del­ta­ge i BTs ar­tik­ler om Hel­le Thor­ning- Sch­midts bi­lag.

Fo­to: Flem­m­ing Hø­jer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.