Blå blok vil bom­be i Sy­ri­en

De bor­ger­li­ge par­ti­er over­ve­jer at ud­vi­de den dan­ske mi­li­tæ­rind­sats mod Is­la­misk Stat

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TER­R­OR­BE­KÆM­PEL­SE

Dan­ske F16- kamp­fly bi­dra­ger al­le­re­de til den ve­st­li­ge ko­a­li­tions kamp mod Is­la­misk Stat ( IS) i Irak, og frem­over er det sand­syn­ligt, at Dan­mark og­så vil bi­dra­ge til luft­kri­gen mod de mi­li­tan­te ek­stre­mi­ster i Sy­ri­en.

Et blåt fler­tal i Fol­ke­tin­get er nem­lig over­ve­jen­de po­si­tivt stemt for at ud­vi­de det nu­væ­ren­de man­dat til den mi- li­tæ­re ind­sats, som i ok­to­ber sid­ste år blev ved­ta­get af al­le par­ti­er i Fol­ke­tin­get på nær En­heds­li­sten. Det skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Mel­din­gen fra blå blok kom­mer, ef­ter at Stor­bri­tan­ni­ens pre­mi­er­mi­ni­ster, David Ca­meron, i den­ne uge med­del­te, at han vil be­de par­la­men­tet om at ta­ge stil­ling til, om bri­ti­ske fly skal bom­be IS i Sy­ri­en. Det sker som et svar på ter­r­or­an­gre­bet i Tu­nesi­en i sid­ste uge, som ko­ste­de mindst 29 bri­ti­ske turi­ster li­vet.

Ven­stre har i re­ge­rings­grund­la­get slå­et fast, at man vil for­læn­ge den dan­ske mi­li­tæ­re ind­sats mod IS, så den fort­sæt­ter ef­ter ok­to­ber, men V- re­ge­rin­gen har end­nu ik­ke en­de­ligt ta­get stil­ling til, hvor­dan det frem­ti­di­ge dan­ske bi­drag kon­kret skal se ud, og re­ge­rin­gen vil ik­ke ta­ge stil­ling til en ud­vi­del­se af man­da­tet, før man har drøf­tet si­tu­a­tio­nen med ko­a­li­tions­part­ner­ne.

Støt­te­par­ti­er po­si­ti­ve

I Dansk Fol­ke­par­ti er man dog af den op­fat­tel­se, at dan­ske kamp­fly og­så bør ope­re­re i Sy­ri­en.

» Vi er po­si­ti­ve over for at ud­vi­de det dan­ske man­dat til at om­fat­te Sy­ri­en, hvis re­ge­rin­gen indstil­ler det, og hvis USA øn­sker det. Jeg har al­tid syn­tes, at det var så­dan lidt kun­stigt, at den dan­ske ind­sats er be­græn­set til Irak. Det gjor­de vi blandt an­det, for­di bri­ter­ne gjor­de det, men IS ope­re­rer jo på tværs af græn­ser­ne. Der­for vil det væ­re lo­gisk, at vi og­så er der, hvor IS er, « si­ger uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Es­per­sen ( DF) til Jyl­lands- Po­sten og un­der­stre­ger, at DF først ta­ger stil­ling, når re­ge­rin­gen frem­læg­ger sit ud­spil.

De Kon­ser­va­ti­ves uden- rigs­ord­fø­rer Na­ser Kha­der ( K) me­ner, at man­da­tet bør ud­vi­des sna­rest, så dan­ske kamp­fly hur­tigst mu­ligt kan be­kæm­pe IS i Sy­ri­en, mens Li­be­ral Al­li­an­ce ’ ser po­si­tivt på en ud­vi­del­se ind i Sy­ri­en, hvis ud­spil­let fra re­ge­rin­gen er for­nuf­tigt’.

Den tid­li­ge­re SR- re­ge­ring har før af­vist at ud­vi­de den dan­ske mis­sion til Sy­ri­en, og tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men ( S) kal­der det ’ for­nuf­tigt’, at re­ge­rin­gen vil drøf­te sa­gen med ko­a­li­tions­part­ner­ne, før der ta­ges stil­ling.

Der teg­ner sig et blåt fler­tal i Fol­ke­tin­get for at sen­de dan­ske F16- fly til Sy­ri­en og der­med ud­vi­de ind­sa­ten mod ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat. Op­po­si­tio­nen ryster på ho­ve­d­et. Ar­kiv­fo­to: Chri­sti­an Als

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.